Şirket Formları1)- M.Ş.1 Bir Şirketin kaydı için istida halinde, Şirketler yasası, Fasıl 113’ün icaplarına uyulduğuna dair beyan.


2)- M.Ş.2 Kayıtlı yazıhanenin mevkiinin veya bundaki herhangi bir değişikliğin bildirimi.3)- M.Ş.3 Direktör ve Sekreterlerin tafsilatı.4)- M.Ş.4 Direktörlere, Sekretere veya bunlara ilişkin ayrıntılardaki değişikliğin bildirimi.5)- M.Ş.5 Şirkette direktörlük görevi ifa etmek için muvafakat.6)- M.Ş.6 Şirketin direktörü olmaya muvafakat eden kişilerin listesi.7)- M.Ş.10 Şirketler Yasası, Fasıl 113’ün 104 (2) (b) Maddesinde öngörülen şartların yerine getirileceğine ilişkin beyan.8)- M.Ş.12 Tahsis Formu.9)- M.Ş.13 Hisse Senetlerine ilişkin sözleşmenin ayrıntıları.10)- M.Ş.14 Sermaye artışı tescil harcı.11)- M.Ş.24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş bir şirketin tesis ettiği rehin akdi veya ipoteğin ayrıntıları.

 


12)- M.Ş.28 Tescilli bir rehin akdine ilişkin borç ödeme muhtırasını tastik beyanı.13)- M.Ş.31 Kaydolunan bir ipoteğin iptaline ilişkin beyan14)- M.Ş.32 Hisse sermayesine sahip bir şirketin yıllık rapor formu15)- M.Ş.32A Pay sermayesi bulunan bir şirketin yıllık raporuna ek olarak Şirketler Mukayyitliği'ne sunulabilen devre arası özet rapor formu.16)- M.Ş.33 Pay sermayesi bulunmayan bir şirketin yıllık raporu. (20. Madde Tahtında Kurulan ve Kar amacı olmayan şirketler için)17)- Y.Ş.1 Bir Yabancı Şirketin tescil ettirmesi gerekli vesikaların listesi18)- Y.Ş.2 Yabancı bir Şirketin direktörler ve sekreterinin listesi ve ayrıntıları.19)- Y.Ş.3 Bir Yabancı Şirket adına tebligat kabulüne yetkili. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmiş şahısların isim ve adreslerinin listesi.20)- Y.Ş.4 Bir Yabancı Şirketin Ana Sözleşme ve Nizamnamesinde veya şirketi teşkil eden veya teşekkülü gösteren diğer vesikadaki değişikliğe dair Beyanname21)- Y.Ş.5 Yabancı bir şirketin direktörlerine ve sekreterine ilişkin liste veya ayrıntılardaki değişikliklerin raporu.22)- Y.Ş.6 Bir yabancı şirket adına tebliğ kabülüne yetlili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde oturan kişilerin isim ve adreslerindeki değişikliğe ilişkin rapor.23)- T.U.1 K.K.T.C.’de iş yeri bulunan bir fert veya şirket tarafından bir ticari unvan kaydı için müracaat.24)- T.U.2 K.K.T.C.’de iş yeri bulunduran bir fert veya şirkete ait ticari unvanın kayıtlı ayrıntılarında yapıln değişikliklere ilişkin beyanname.25)- K.K.1 Bir Kollektif veya Komandit şirketin kaydı için müracaat.26)- K.K.2 Tescilli bir Kollektif veya Komandit şirketin kayıtlarında yapılacak olan değişiklik beyanı.
27)- Hisse Devri senedi

28)- Hisse Devir Senedi (İngilizce)
29)- Evrak Talep Formu30)- Dosya İnceleme Formu31)- İsim Yoklama Formu
32)- Sermaye Harcı Hesaplaması (Formüllü Microsoft Excel Tablosu)
33) - Pul ve Harçlar listesi