Şirketlerle ilgili Sıkça Sorulan Sorular 


1. Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesi nerede faaliyet göstermektedir.?

Kıbrıs Türk Alayı Gazinosu Yanı, Şht. Agah Top Sok. No:9  Ortaköy Lefkoşa K.K.T.C.

 

2. Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesi’nin şubesi var mı?

Dairenin herhangi bir şubesi yoktur.


3. Limited Şirket nedir?

Herhangi bir yasal amaç için bir araya gelen yedi veya daha çok kişi veya kurulacak olan şirketin özel bir şirket olacağı hallerde, iki veya daha çok kişi, isimlerini bir anasözleşmenin altına kaydetmesi ve imzalaması ile öteki gereklerini yerine getirmek suretiyle sınırlı sorumluluğu olan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

 

4. Bir Limited Şirketin Tescili için neler gereklidir?

Limited Şirketlerin tescili için;


a) İsim yoklaması. Kurulması tasarlanan işletmenin ismi maktu formumuz olan  İSİM YOKLAMA FORMU doldurulmak suretiyle ilgili formunun üzerine  Pul ve Harç listesi'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılıp dairemize dosyalatılır. isim yoklaması sonuçlandıktan sonra "eğer kabul edilmişse"


b) Şirketin Anasözleşmesi ve Tüzüğü hazırlanır. Şirketin ismi, adres bilgileri, amaç ve kuruluş gayeleri direktörler yapısı, hisse yapısı,vs. sermayesi maddeler halinde hazırlanır


c) Maktu Formların Doldurulup Dosyalanması.   M.Ş.1,  M.Ş.2 ve M.Ş.3 formları usulüne uygun olarak doldurulur. Anasözleşme ve tüzük'le ayrıca gerekli kimlik bilgileri de istenir. (Kimlik asılları ve sureti yabancı ise pasaport ve sureti vs.) İlgili formların üzerine  Pul ve Harç listesi'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılmak suretiyle dairemize dosyalatılır. 


d) Sermaye Harcı Şirketin tescilinden önce şirketin kayıtlı sermayesi üzerinden öngörülen sermaye harcı hesaplandıktan sonra Gelir ve Vergi dairesi yada şubelerine yatırılır.    


5. Mahalli şirket nedir?

Mahalli Şirket, Fasıl 113 Şirketler Yasası altında tescil edilen, gerek yabancı gerekse yerli olsun, bankalar, sigorta şirketleri, döviz şirketler v.s. gibi özellikli şirketlerinde hepsine birden mahalli şirketler denir.


6. Yabancı Şirket nedir ?

Yabancı Şirket (Şube) K.K.T.C. sınırları dışında kurulmuş olan ve K.K.T.C.’de bir şube açmak suretiyle faaliyette bulunan şirketlere yabancı şirket (şube) denir. 


7. Yabancı Sermayeli Mahalli Şirketin, tescili için neler gereklidir?

Yabancı Sermayeli Mahalli Şirketin, tescili için ekteki prosedürlerden faydalanabilirsiniz   Türkçe Prosedür  İngilizce Prosedür Ayrıca izinden sonra bloke işlemi yapılmalıdır. Yatırılan bu para şirket kuruluşuna müteakip, Mukayyitlikçe onaylanmış bir set onay belgesi ile blokenin yapıldığı bankaya müracaatla bloke şirket adına çözülür.

 

8. Kollektif ve Komandit ortaklık ne demektir, tescili için neler gerekir?

    Kollektif ve komandit şirketler iki tür dür;

A.    Kollektif Şirketler; Kar gayesiyle iş yapan kişiler arasındaki ilişkiyi anlatır. Ancak kollektif şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Bütün ortaklar şirketin borçlarından dolayı alacaklılara karşı zincirleme ve sınırsız sorumludurlar.

B.    Komandite Şirketler; Kar gayesiyle iş yapan kişiler arasındaki ilişkiyi anlatır. Ancak komandit şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Burada ortaklardan en az birisi ortaklığın borçlarından dolayı alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olur. Bu tür ortaklara “komandite” ortak denir.

Bu gibi şirketlerin tescili için, önce isim yoklaması yaptırılır; bundan sonra,  K.K.1 formunun usulüne göre doldurulup Şirketler Mukayyitliğine dosyalatmak suretiyle müracaat edilir. İlgili formunun üzerine  Pul ve Harç listesi'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılır. Ortaklardan herbirinin de K.K.T.C. kimlik kartları ve fotokopileri müracaat anında ibraz edilir.


9. Kollektif ve komandit ortaklıklardaki değişiklikler ve sicilden terkinleri nasıl yapılır? ve gereken forumlar nelerdir?

Kollektif ve Komandit şirketin; ortaklarında, faaliyet konusunda, iş yeri adresinde veya başka herhangi bir hususta meydana gelen değişiklik ile fesih bildirimleri  K.K. 2 formu ile yedi (7) gün içinde Mukayyitliğe bildirilerek tescil ettirilmesi gerekir. İlgili formunun üzerine  Pul ve Harç listesi'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılır. Ortaklardaki değişikliğin bildirilmesinde İlgili forma ek olarak kişinin K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi de ibraz edilir.


10. Ticari unvan nedir, tescili için neler gereklidir?

Ticari unvan, Fasıl 116 Kollektif Ve Komandit Şirketler Yasası, K.K.T.C.’de bir iş yeri bulunan ve kendi soyadından veya soyadıyla birlikte isminden veya isminin ilk harflerinden oluşmayan bir Ticari Unvan altında iş yapan herkesin, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde bu Ticari Unvanı şirketler Mukayyitliği nezdinde tescil ettirilmesine denir.

Tescil için önce  isim yoklaması yaptırılır; bundan sonra temin edilecek  T.U.1 formu usulüne gör doldurulup Şirketler Mukayyitliğine dosyalatılmak suretiyle müracaat edilir. İlgili formunun üzerine  Pul ve Harç listesi'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılır.

Ticari Unvan sahibinin K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi ibraz edilir. Gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişiliği haiz olan şirketler adına da Ticari Unvan tescil ettirilebilmektedir.

11.    Ticari unvanlardaki değişiklikler ve sicilden terkinleri nasıl yapılır? ve gereken forumlar nelerdir?

    Ticari Unvanın tescilinden sonra, sahibinin isminde, işyeri adresinde, iş veya faaliyet konusunda meydana gelen değişiklikler için  T.U. 2 formu doldurulmak suretiyle, söz konusu değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde Mukayyitliğe tescil ettirilmesi gerekir. Ayni kurallar Ticari Unvan altında iş yapmaktan vazgeçilmesi halinde de uygulanır. Değişiklik bildirimine ilişkin  formu doldurulup  Pul ve Harç listesi'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılır. Ayrıca sahibinin isminde meydana gelen değişiklik şayet şahıs ise K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi de ibraz edilir.

   

12. Uluslararası İşletme Şirketi nedir?

    Uluslararası işletme şirketleri ana sözleşmeleri'nde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak yürütürler ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar. U.Ş.’ler, şans oyunu ve müşterek bahis oynatamazlar. Öncelikle isim yoklaması yaptırılır sonra öz izin için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Tutizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na başvuru yapılır, incelemeden sonra uygun olanlar evraklarını ve harçlarını tamamlamaları üzerine tescil edilirler. Pul ve harç işlemleri Mahalli Şirketlerle ayni olup harçların yarısı devlete ödenir.

 

13.    İsim yoklaması başvurusu yapılırken nelere dikkat edilmeli?

    İsim yoklaması başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar; ilk kelimenin “isim” olması gerektiğidir. Piyasada tescilli olan isimlerin (Coğrafi isimler hariç) farklı gayelerde de olsa bile istenilen isim ayni ise verilmeyecektir. Ayrıca bölge farklılığı olsa bile ayni veya benzer bir ismin başkalarına verilemeyeceği hususu bilinmelidir.

 

14.    Onay belgeleri nasıl talep edilir şirket anasözleşme ve tüzük onayı için gereken damga pulu harcı nedir?

    Limited Şirketlerin, Uluslararası Şirketlerin, Yabancı Şirketlerin, Kolektif ve Komandit Şirketlerin, Ticari Unvanların onay belgeleri Evrak Talep Formu doldurularak şirket ana sözleşmeleri için ilgili formunun üzerine  Pul ve Harç listesi'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılmak sureti ile işletmelerin onay belgeleri ve / veya anasozlesme ve tüzükleri talep edilebilir.


15.    Direktör ve / veya sekreter değişikliği için neler gerekir?

Direktör ve / veya Sekreter değişiklikleri için daireden veya bu siteden temin edilecek  M.Ş.4 formu doldurulup ilgili formunun üzerine  Pul ve Harç listesi'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılmak sureti ile ilgili formda tek imza veya çift imza ve mühür ile birlikte, yeni girecek olan gerçek kişiliklerin K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi ile birlikte dairemize dosyalayacaklar.Yabancılar ve Yabancı Sermayeli şirketler  Türkçe Prosedür  veya  İngilizce Prosedür'lerimizden yararlanabilirler.
 

(Not: 18 yaşından küçükler Direktör veya Sekreter olamazlar)


16.   Hisse devri yada Hissedar değişikliği için neler gerekir?  


Hisse devirlerinde  Hisse Devir Senedi doldurulup vergi dairesinden işlem yapıldıktan sonra yönetim kurulu kararı ve  M.Ş.32 A formu (veya şirketin rapor süresi geçmişse  M.Ş.32 formu) ile K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi ile Yabancılar ve Yabancı Sermayeli şirketler  Türkçe Prosedür veya  İngilizce Prosedür'lerimizden yararlanabilirler.


17. Adres Değişikliği nasıl yapılır?


Adres değişikliği için  M.Ş.2 formu doldurulup tek imza veya çift imza mühür ile damga pulu harcı yapıştırıldıktan sonra daireye ibraz edilir (Bazı durumlarda anasözleşmedeki ikinci maddeye bağlı hissedarlar kurulu kararı gerekebilir).

          

18.    Özel Limited Şirket nedir?

    Pay sermayesi ile sınırlı sorumlu şirketlerden bir tanesi de özel limited şirkettir. Bu tür şirketler, hisse devrini sınırlayan, şirkete üye olmuş ve halen üyelikten ayrılmayan eski müstahdemler ile üye olmuş şimdiki müstahdemler dışında, en çok üye sayısını 50 ile sınırlayan ve hisselerini veya tahvillerini almak için halka herhangi bir çağrıda bulunması yasaklanan, bir şirket olarak tanımlanan şirketlerdir. Bir şirketler tescili müteakiben, hemen işe başlayabilmektedirler. Özel limited şirketler en az iki (2) kişi ile tescil edilebilirler.

   

19.    Halka açılımlı şirket nedir?

    Halka açılımlı şirketler, en az yedi (7) kurucu üyenin iştiraki ile tescil olunabilirler. Ancak bunlar tescili müteakip hemen işe başlama yetkisine haiz değillerdirler. Bu gibi şirketler, önce ısdar edilecek hisse senetlerini halka satışa arz etmek maksadıyla bir suretini tescil için ayni gün şirketler Mukayyitliğine dosyalatmak zorundadırlar.

20.    Pay Sermayesi olmayan Sınırlı Sorumlu Şirket nedir?

    Pay Sermayesi olmayan Sınırlı Sorumlu Şirketler Fasıl 113 Şirketler Yasasının 20. maddesi altında; ticareti, sanatı, ilmi, dini geliştirmek, hayır işleri ve benzeri faydalı gayelerle, önceden K.K.T.C. Bakanlar Kurulu’ndan özel izin alarak, isminin sonuna “Limited” sözcüğü konulmaksızın tescil ettirilen şirketlerdir.

21.    Pay Sermayesi olan Sınırlı Sorumlu Şirket nedir?

    Pay Sermayesi olan Sınırlı Sorumlu Şirketlerde önceden saptanan belli bir miktardaki teminat miktarı her pay sahibinin taahhüt ettiği payların dışında kalır. Bu tür şirketlere pay sermayesi olan teminatla sınırlı sorumlu şirketler denir.

22.    Tüzel kişilik nedir?

    Tüzel kişilik, şirketi oluşturan pay sahiplerinin teker teker var olan kişiliklerinden ayrı olarak, şirketin bir bütün halinde ayrı bir kişiliğinin bulunmasına denir.

23.    Sınırlı sorumluluk kavramı nedir?

    Sınırlı sorumluluk, pay sahibinin sorumluluğunun şirkete koymayı taahhüt ettiği sermaye payı ile sınırlanmış olduğunu ifade eder. Yani pay sahibi taahhüt ettiği miktarı şirkete ödemiş ise, artık şirketin borç veya mükellefiyetlerinden dolayı üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz. Ancak bu durum şirketin bizzat kendisi için söz konusu değildir. Şirket borçlarından dolayı bütün varlıklarıyla sınırsız sorumludur.

 

24.    Teminatla sınırlı sorumlu şirket nedir?

    Teminatla sınırlı sorumlu şirket, şirketlerin tasfiyesinde, şirket varlıklarının, şirketin borçlarını karşılayamayacak durumda olması halinde, şirket üyeleri bu maksat için, önceden saptanan belli bir miktarda katkıda bulunmayı taahhüt ederler. Bu gibi şirketlere teminatla sınırlı sorumlu şirketler denir.  

25.    Tahsis raporu nedir?

    Tahsis raporu, paylarla sınırlı sorumlu bir şirketin, paylarından her tahsis yapıldığında, tahsis tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında, şirketler Mukayyitliğine;

(a)-    Bedelleri nakden ve/veya paradan gayrı bir ivazla (karşılıkla) ödenmek üzere tahsis edilen pay senetleri hususunda gerekli raporu M.Ş. 12 formu ile ve;

(b)-    Bedelleri paradan gayrı bir ivazla (karşılıkla) tamamen veya kısmen ödemiş olarak tahsis edilen hisse senetlerine ilişkin sözleşmenin ayrıntılarına ait gerekli raporu M.Ş. 13 formu ile dosyalatmak zorunda olduğu raporlara denir.

26.    Özel Yasa ile tescil edilen şirket ne demektir?

    Fasıl 113 Şirketler Yasasına tabi olup ancak kendi özel yasaları da bulunan Şirketler vardır. Bunların bazıları ön izin gerektirebilir, bazıları da anasözleşmelerinde sadece yapacağı tek bir iş ile iştigal edebilmektedirler. Bu gibi Şirketler, Döviz, Sigorta, Bankacılık v.s.’dir. 

 

27.    Karma şirket nedir?

    Yabancı kişi ve yabancı ile üçüncü devlet uyruklu kişilerin hissedar oldukları ve K.K.T.C. Şirketler Mukayyitliği nezdinde tescilli olan Şirketleri anlatır ve böyle bir şirketin hissedar olduğu ve yine K.K.T.C. Şirketler Mukayyitliğinde tescilli şirketleri de kapsar.

28.    Kanuni defterler nelerdir?

    Kanuni defterler Fasıl 113 Şirketler Yasasına göre, her şirket, tutması gereken muntazam muhasebe defterlerine ilaveten tuttuğu üyeler sicili, yıllık rapor, tutanak defteri, Direktörler sicili ile; ipotekler ve Rehin akitleri sicili defterlerine denir.

   

29.    Üyeler sicil nedir?

    Üyeler sicili, her üyenin isim ve adresini, sahip olduğu payları, bunların numaralarını, bunlar için ödenen ve ödenecek miktarları gösteren bir sicildir.

 

30.    Yıllık rapor nedir?

    Yıllık rapor; şirketin olağan genel kurul toplantısını müteakip 14. günde, kayıtlı adresini, sermayesine, üyelerine, direktör ve sekreterine ilişkin ayrıntıları gösteren ve sureti en geç 42 gün içinde Şirketler Mukayyitliğine dosyalatılması gereken bir beyannamedir.

   

31.    Tutanak defteri nedir?

    Tutanak defteri, her limited şirket, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları kaydedeceği birer defter tutmak yükümlülüğündedir. Bu defterlere tutanak defteri denir.

 

32.    Direktörler sicili nedir?

    Direktörler sicili, her şirketin kayıtlı yazıhanesinde, en son tarihe göre düzenlenmiş şirket direktörlerine ve sekreterine ait ayrıntıları gösteren bir sicil tutmak zorundadır. Direktör ve sekreter değişikliği en geç 14 (on dört) gün içinde Şirketler Mukayyitliğine bildirilir.

 

33.    İpotekler ve rehin akitleri sicili nedir?

    İpotekler ve rehin akitleri sicili ise her şirket kayıtlı yazıhanesinde şirketin varlıklarını etkileyen ipoteklere ve rehin akitlerine ait ayrıntıları kaydedeceği bir sicil tutmakla yükümlü olduğu sicile denir.

34.    Primli hisse nedir?

    Primli hisse, mevcut hissedarları korumak için sermaye artışından, şirketin öz varlıkları da hesaplanarak yeni hissedara nominal değerinden daha pahalı satılan hisselere denir.