Markalarla İlgili Sıkça Sorulan Sorular


1. Marka Nedir?        •Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.


2. Marka tescili  için kimler müracaat edebilir?        •Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kullanılan veya kullanılması tasarlanan herhangi  bir ticaret markasının -- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsun veya olmasın -- sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kimse, bu markanın tescili için Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Ticaret Markaları Mukayyitliğine müracaat edebilir.


3. Marka tescili için müracaat etmeyi tasarlayan kişi ne yapmalıdır?        •Tescili tasarlanan bir markanın benzeri olabilecek başka markaların halen sicilde kayıtlı olup olmadığını saptamak üzere "arama" (yoklama) yapılması için,  TM-No.28 Formu doldurulup Mukayyitliğe müracaat edilebilir.                

İlgili form ile ile yapılacak her müracaatla birlikte, tescili tasarlanan marka örneğinden iki tane, her biri ayrı ayrı  birer yarım sayfalık daktilo kâğıdı üzerine yapıştırılmak suretiyle, Mukayyitliğe gönderilmelidir.


4.Marka müracaatı nasıl yapılmalıdır?

1. Ticaret markası  tescili  için müracaat,  TM-No.2 Müracaat Formu  üzerinde her ayrı mal sınıfı için ayrı ayrı doldurulmalıdır. 

2. Müracaat harcı Türk asıllı müracaatçı firmalar için K.K.T.C. damga pulu veya K.K.T.C. Bankalar Yasası çerçevesinde faaliyet gösteren; ‘’ Ticaret Markaları Mukayyidi’’ lehine keşide edilmiş ₺ (T.L. Türk Lirası) Banka çeki kabul edilmektedir. Yabancı asıllı müracaatçı firmalar için ise, K.K.T.C. Bankalar Yasası çerçevesinde faaliyet gösteren; ‘’TheRegistrar of Trade Marks’’ lehine keşide edilmiş $ (U.S.Dolar) Banka çeki kabul edilmektedir. 

3.  TM-No.2 Müracaat Formu üzerine, uzunluk ve genişliği 6 santimetreyi geçmeyen kare veya dikdörtgen şeklindeki bir adet marka örneği yapıştırılacak  ayrıca, dört adet marka örneği de  TM-No.3 Ticaret Markasının Ek Örneği Formu üzerine yapıştırılarak , yedi tane de (herhangi bir yere yapıştırılmamış olarak) ayrı bir zarf içinde (toplam olarak on iki adet) EK MARKA ÖRNEĞİ Mukayyitliğe teslim edilecektir. Verilecek marka örnekleri, her hususta tamamen aynı olacaktır. Fotoğraf veya fotokopi halindeki marka örnekleri kabul edilmeyecektir. Bütün marka örneklerinin arkaları, tarih konarak müracaat sahibince imzalanmış olacaktır. 

4. Marka Tanımı  TM-No.2 Müracaat Formu'na eklenecektir.  "Marka Tanımı”, bir ticaret markası kapsamının şeklen nelerden oluştuğunu ve varsa rengini izah eden, normal daktilo kâğıdına, daktilo ile yazılmış ve müracaat sahibi veya vekilince imzalanmış bir belgedir. 

5. Müracaatlar, ya doğrudan marka sahipleri veya  TM-No.1 Vekaletname Formu ile yetkili kılacakları vekilleri tarafından yapılabilmektedir. Her vekâletname, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.

Müracaatın vekil tarafından yapılmışsa  TM-No.2 Müracaat Formu üzerine atılacak imzanın, altına "vekil" sözcüğü eklenerek açıkça belirtilmelidir. 

        6. Marka sahibi veya vekilinin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yerleşmiş olması halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşmiş veya en azından tebliğ adresi olan bir vekil atamak zorundadır. Bunu  TM-No.32 Ticaret Markaları Tebliğ Adresi Formu doldurarak yapar.


5. K.K.T.C.’de tescil edilen marka tüm dünyada geçerli midir?

        •K.K.T.C.’de tescil edilen marka sadece K.K.T.C.’de geçerlidir.


6. Hizmet markalarının tescili mümkün mü?        •Ülkemizde geçerli sistemde; hizmetler hususunda (banka, sigorta, yayın, eğitim, otel, motel, hizmetleri, otobüs servisleri, terzihaneler, elbise temizleme evleri, berber salonları, ticarethaneler v.s. gibi) kullanılan hizmet markalarının (amblemlerin) tescilini düzenleyen yasa kuralları yoktur. 


7. Tescil belgesinin süresi ne kadardır ve yenileme nasıl yapılır?        •Bir Ticaret Markasının tescili, bunun ilk tescil tarihinden başlayarak 7 yıllık bir süre için geçerli olur. Başlangıç devresinin sonunda ve onu takip eden her 14 yıl sonunda, Tüzükte saptanan harcın ödenmesiyle tescil yenilenebilir. Mukayyitliğimiz, Tescil yenileme harcının ödenmesi ve  TM-No.11 Ticaret Markaları Yenileme Formu ile başvurulması  üzerine Tescil Yenileme Belgesi düzenleyecektir. 

        Tescil yenileme harcının, zamanında ödenmemesi halinde, fazladan harç ödemek zorunluluğu hasıl olmakta, hatta tescil tamamen zaman aşımına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, tescil yenileme harcı; dolmakta olan tescil müddetinin (daha erken olmamak üzere) son üç ayı içinde ödenmelidir.


8. Sicildeki bilgilere ulaşmak mümkün müdür?

        •Sicil herkesin incelemesine açık olup, ücreti ödenmek suretiyle sicildeki bilgilere ulaşılabilir.


9. Vekaletnamede aranan onaylar nelerdir?

        •Her vekâletname, Mukayyidin kabul edebileceği şekilde, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.


10. Devir ve intikal  bildiriminde gerekli belgeler ve onaylar nelerdir?

        •Halen Sicilde kayıtlı bulunan bir Ticaret Markasına sonradan sahip olan bir kimse, söz konusu Markanın bir sonraki (yeni) sahibi, olarak Ticaret Markaları Siciline tescil olunmak için, yalnız başına  TM-No.16 Ticaret Markaları Devir Formu (Devralan) üzerinde veya devredenle birlikte olursa,  TM-No:15 Ticaret Markaları Devir Formu (Devreden-Devralan) ile Mukayyitliğe müracaat etmelidir. Markaya sahip olunduktan altı ayı aşkın bir zaman sonra yapılan müracaatlar için artırılmış harçlar ödenir. Bu hususta yapılacak müracaata, marka üzerindeki sahiplik hakkını gösteren Senedin aslı eklenir.  Bu senet Mukayyidin kabul edebileceği şekilde, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.Ayrıca devir ve intikalin tescil belgesinde gösterilebilmesi için orijinal tescil belgelerinin de yollanması gerekmektedir.


11. İsim değişikliği bildiriminde gerekli belgeler ve onaylar nelerdir?

        • İsim değişikliği sertifikası ve  TM-No:21 Ticaret Markaları İsim Değişikliği Formu ile Mukayyitliğe müracaat edilmelidir. Bu sertifika Mukayyidin kabul edebileceği şekilde, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.

Ayrıca isim değişikliğinin tescil belgesinde gösterilebilmesi için orijinal tescil belgelerinin de yollanması gerekmektedir.


12. Adres değişikliğinin bildirilmesi gerekli midir?

        •Haberleşmede Mukayyitlikçe yazılan yazılar, marka sahibinin veya vekilinin Sicilde kayıtlı adresine veya tebliğ adresine gönderilirler. Bunun için de adresteki herhangi bir değişikliğin,  TM-No.18 Ticaret Markaları Adres Değişikliği Formu ile hemen Mukayyitliğe bildirilmesi gerekir.


13. Müsaadeli kullanımın bildirimi sırasında  aranan belgeler nelerdir? 

        •Müsaadeli (lisanslı) kullanmanın tescili için müracaat,  TM-No.43 Ticaret Markaları Tescili Kullananın Sicile Kaydı Formu üzerinde yapılır. Lisans anlaşması Mukayyidin kabul edebileceği şekilde, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir. Ayrıca lisans anlaşması yabancı dilde yapılmışsa bunun Türkçe tercümesinin de yaptırılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak tescilli sahibe ve tescilli kullanana ait usulüne uygun tasdik ettirilmiş vekaletname de dosyalanmalıdır.


14. Hangi işlemler için hangi form doldurulacak ve harçlar nasıldır? 

        •Aşağıdaki çizelgede formların başlıkları ve başlıca harçlar verilmiştir. En çok kullanılan formlar ekte olup diğer formlar, Resmî Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, Sınai Mülkiyet Şubesinden temin edilebilir. Formların içeriği aşağıda yer alan harç tablosundan da görülebilir.


15. Üretilen malların her birinin ayrı sınıflara tescili nasıl yapılır?

        •Bütün mal çeşitleri 34 sınıfa bölünmüş olup, her mal çeşidi bu sınıflardan birine girmektedir. 

Sınıfların İsimleri: 

(Bir eşya veya cihazın kısımları, genellikle o eşya veya cihazın ait olduğu sınıfta gösterilmiştir; ancak, bir eşya, veya cihazın kısımları oldukları halde, kendileri ayrıca başka sınıflara giren eşyaları oluşturanlar, farklı sınıflarda yer almışlardır.) 

 

1. Sanayi, ilim, fotoğrafçılık, tarım, bahçıvanlık ve ormancılıkta kullanılan kimyasal maddeler; yapay ve sentetik reçineler; sanayide kullanılan toz, sıvı veya macun halinde plastikler; doğal ve yapay gübreler; yangın söndürme bileşimleri; tav verme maddeleri ve lehimlemeye yarayan kimyasal müstahzarlar; gıda maddelerinin muhafaza (konserve) edilmesine yarayan kimyasal maddeler; sepileme (tabaklama) maddeleri; sanayide kullanılan yapıştırıcı maddeler (solüsyon v.s:) ve tekerlekler için yamalama maddeleri. 

 

2. Boyalar, vernikler, lâklar; paslanmayı önleyen maddeler, ağaç ve tahtayı çürümekten koruyan maddeler; renklendirme maddeleri ve boya ilaçları (iplik ve kumaş boyaları); mordantlar (boyaların tespiti için kullanılan asitler v.s.); doğal reçineler; ressam ve dekoratörler için folyo (madeni kağıt ) ve toz halindeki madenler. 

 

3. Çamaşır yıkamada kullanılan beyazlatma (ağartma) müstahzarları ve diğer maddeler; temizleyici, parlatıcı (cilâlama), yağları giderici ve sürtme suretiyle tesviye edici maddeler (kasarlama maddeleri, zımpara ve kağıtları); sabunlar; ıtriyat, uçucu yağlar (esanslar), kozmetikler, saç losyonları ve saç yıkamada kullanılan maddeler; macun, toz veya sıvı şeklindeki diş temizleme maddeleri. 

 

4. Sanayide kullanılan sıvı yağlar ve graslar (yenen sıvı ve katı hayvansal yağlar ile uçucu yağlar hariç); yağlama maddeleri; toz silmede kullanılan ve tozu emen bileşimler; yakıtlar (motorları çalıştıran uçucu maddeler dahil) ve ışık veren maddeler; mumlar, balmumu, şamdanlar, gece lâmbaları ve fitiller. 

 

5. Eczacılığa ait, hayvan ve insan sağlığını korumaya yarayan maddeler; çocuk mamaları ve hastalar için perhiz olarak kullanılan gıda maddeleri; yakılar, plasterler; yara sargıları; diş doldurma maddeleri; diş ve çene kalıbını çıkarmaya yarayan plastik maddeler; dezenfektanlar; yabani otları ve zararlı böcekleri yok eden kimyasal 

müstahzarlar.

 

6. Ham ve kısmen işlenmiş kıymetli olmayan maddeler ve bunların alaşımları; gemi çapası, örsler, çanlar, haddelenmiş ve dökme inşaat aksamı; raylar ve demiryolları için madeni malzeme; zincirler (taşıt araçlarında kullanılan tahrik zincirleri hariç); kablolar ve madeni teller (elektrik için olanlar hariç); çilingir mamulleri; madeni borular ve tüpler; para kasaları ve kutuları; çelik bilyalar; nallar; çivi ve vidalar ve diğer sınıflara dahil edilmeyen adi madenlerden mamul mallar; maden cevherleri. 

 

7. Makineler ve imalât aletleri ile torna ve planya gibi imalât makineleri (sütçülük ve krema makineleri dahil); motorlar (kara taşıt araçları motorları hariç); makine kavramaları ve transmisyon kayışları (kara taşıt araçları için olanlar hariç); tarımda kullanılan büyük alet ve takımlar; asansör, vinç, tulumba, kompresör, dikiş makineleri ve çamaşır makineleri. 

 

8. El sanatlarında kullanılan alet ve cihazlar, orak ve tırpanlar, mala ve boyacı spatulası; bıçakçılık mamulleri, çatal ve kaşıklar; bele kuşanılan kılıç, tabanca ve süngü gibi silahlar. 


9. İlim, gemicilik, jeodezi (mesaha), elektrik (radyo, telsiz telefon, teleks, telgraf, televizyon, teyp, elektrik ütüsü ve elektrik süpürgesi dahil), fotoğrafçılık, sinemacılık ve optik alanlarında kullanılan alet ve cihazlar; tartma, ölçme, işaret (sinyal) verme, kontrol, tahlisiye ve öğretimde kullanılan cihaz ve aletler; para ve marka atmak suretiyle çalışan otomatlar; gramofonlar; otomatik kayıt kasaları ve hesap makineleri; yangın söndürme cihazları. 

 

10. Cerrahi, tıbbi, veteriner ve diş hekimliğinde kullanılan alet ve cihazlar (suni uzuvlar, gözler ve dişler dahil, ortopedik eşyalar, karın korseleri, biberonlar v.s.) 

 

11. Aydınlatma, ısıtma, buhar istihsali, yemek pişirme, soğutma, kurutma, havalandırma ve su tesisatı ile sıhhi tesisat; termoslar, abajurlar, avize ve aplikler. 

 

12. Taşıt araçları; karada, havada ve suda kullanılan ulaştırma cihaz ve araçları. 

 

13. Ateşli silahlar; cephane ve mermiler; patlayıcı maddeler; havai fişekler ve tenviratta kullanılan maddeler. 

        

14. Kıymetli madenler ve bunların alaşımları, kıymetli madenlerden imal olunan eşya veya bunların kaplamaları (bıçakçılık mamulleri, çatal ve kaşıklar hariç); mücevherat; kıymetli taşlar; saatler ve sair vakit ölçme (kronometrik) aletler. 

 

15. Müzik aletleri (gramofon, pikap, teyp ve radyo cihazları hariç). 

 

16. Kâğıt ve kâğıttan mamul mallar, mukavva ve mukavvadan mamul mallar; matbua; gazete ve dergiler, kitaplar; mücellitliğe ait malzeme; fotoğraflar, kırtasiye eşyası, yapıştırıcı maddeler (kırtasiye cinsinden); ressam ve heykeltıraş gibi sanatçıların ihtiyaç malzemesi; terzi tebeşiri ve tebeşirler; fırçalar (resim ve yağlıboya fırçaları); yazı makineleri ve yazıhane levazımatı(mefruşat hariç); tedrisat ve öğretim malzemesi (cihazlar hariç); iskambil kâğıtları; matbaa harfleri; klişeler. 

 

17. Gütaperka (Sumatra zamkı), kâuçuk, lastik, balata ve bunların yerini tutan maddeler, bu maddelerden yapılan ve başka sınıflara dahil edilmeyen eşya; imalâtta kullanılmak için levhalar, kalıplar, çubuklar ve tüpler halinde plastikler; ambalaj, dolgu veya yalıtım (izolasyon) maddeleri; amyant, mika ve bunlardan mamul mallar; madeni olmayan hortumlar. 

 

18. Deri ve deri taklitleri ve bunlardan mamul mallar; küçük ve büyük hayvan derileri ve postlar (ham veya tabaklanmış); bavullar ve seyahat çantaları; şemsiyeler, portatif güneşlikler ve bastonlar; kamçılar, at koşum takımları ve eğer takımları. 

 

19. İnşaat malzemesi, tabii ve suni taşlar, çimento, kireçli harç, ,jips (alçı) ve çakıl; kontrplak, fiberler ve formika; kum taşından (gre) ve çimentodan mamul künkler; yol inşaat malzemesi; asfalt, zift ve bitumlar, portatif evler; taştan yapılmış abideler; baca başlıkları. 

 

20. Mefruşat, aynalar ve resim çerçeveleri; diğer sınıflara dahil olmayan ahşap, mantar, adî kamış; şeker kamışı, sepetçilikte örgü için kullanılan söğüt dalı ve saz, boynuz, kemik, fildişi, balina çubuğu (boynuzsu), istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı ve selüloitten ve bütün bu maddelerin yerine geçen maddelerden veya bunların plastiklerinden yapılan eşyalar. 

 

21. Ufak, ev ve mutfak cihazları ve kapları (kıymetli madenlerden veya bunların kaplamalarından olmayanlar); tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçalarından gayrı olanlar); fırça imalâtında kullanılan malzeme; temizlik aletleri ve malzemesi; bulaşık teli; işlenmemiş ve yarı işlenmiş cam (bina inşaatında kullanılanlar hariç); başka sınıflara dahilolmayan cam eşyalar, porselen ve toprak işi eşyalar; tirbuşon, ayakkabı çekeceği, delik 

açma ve düğmeleme aleti, kumbaralar; cam yünü ve cam pamuğu. 

 

22. Halat, kiriş ve saz teli dahil her türlü sicimler, ağlar, çadırlar, gölgelik tenteler, branda bezi, yelken ve çuvallar, koltukçulukta kullanılan dolgu maddeleri (at kuyruğu, kapok lifleri, tüyler, deniz yosunu v.s.); mensucatta kullanılan ham elyaf. 

 

23. Yün iplikleri ve sair iplikler. 

 

24. Dokumalar (manifatura); yatak ve masa örtüleri; diğer sınıflara dahil olmayan mensucat malları. 

 

25. Giyim eşyası, çizme, ayakkabı ve terlikler. 


26. Dantel ve nakışlar, şerit ve saç kurdelesi; peruklar; başka sınıfa dahil olmayan korseler; düğme ve çıtçıtlar (fermejüp), erkek ve dişi kopçalar, toplu iğneler ve iğneler; suni çiçekler. 

 

27. Halılar, kilimler, paspaslar ve hasır; linoleum ve mevcut döşemeleri, kaplamaya yarayan diğer materyal; kumaş olmayan duvar kaplamaları. 

 

28. Oyunlar (kumar ve eğlence oyun vasıtaları) ve oyuncaklar; jimnastik ve spor levazımatı (elbiseler hariç); Noel ağacı süs ve tezyinatı. 

 

29. Et, balık, kümes ve av hayvanları; et hülâsaları; meyve ve sebzeler (konserve edilmiş, kurutulmuş ve kaynatılmış); pelteler; reçeller; yumurtalar, süt ve sütten mamul mallar; yenebilen sıvı ve hayvani yağlar; konserveler, turşular. 

 

30. Kahve, çay, kakao, şeker, pirinç tapyoka, sagu, kahve yerini tutan maddeler; çiklet, çikolata ve karamela; unlar ve hububat müstahzarları; ekmek, bisküviler, pastalar, hamur işleri ve şekerlemeler, dondurmalar; bal, pekmez; maya, bakingpowder; tuz, hardal, biber, sirke, salça ve soslar; baharat; buz. 

 

31. Tarım, bahçe ve orman ürünleri ve diğer sınıflara dahil olmayan tohum taneleri; canlı hayvanlar, taze meyve ve sebzeler; tohumlar; canlı bitkiler ve (tabii) çiçekler; hayvan yemleri; malt. 

 

32. Bira, arpa içkisi (ale), boza ve siyah bira; maden suları ve karbonik asitli sular ve diğer alkolsüz içkiler; şuruplar ve meşrubat ve bunların imalinde kullanılan müstahzarlar. 

 

33. Şaraplar, alkollü içkiler ve likörler. 

 

34. Tütün ve tütün mamulleri, sigaralar; tütün içenlere mahsus eşya (pipo, ağızlık, çakmak, çakmak taşı, kibrit, sigara tabakası, sigara küllüğü v.s.)16. Ticaret markaları harçları nelerdir?FORM NO 

 FORMUN İÇERİĞİ  

 HARÇ

 

 

 

TL. 

 USD.

TM-NO. 1 

Vekil atama (Vekaletname) 

60.00 

24.00 

TM-NO. 2

Müracaat

150.00

 60.00

TM-NO. 3

Ticaret Markasının ek örneği

……..

……..

TM-NO. 4

Karar gerekçesini beyan talebi

300.00

120.00

TM-NO. 5

Tescile itiraz

150.00

60.00

TM-NO. 6

İtiraz hususunda karşılıklı beyan

150.00

60.00

TM-NO. 7

Dinlemeye katılma müracaatı

225.00

90.00

TM-NO. 9

Tescil için

225.00

90.00

 

İlan için

150.00

60.00

TM-NO.10

Ticaret Markası tescil belgesi

……..

……..

TM-NO.11

Yenileme

500.00

200.00

TM-NO.11a                 

Tescil yenileme belgesi

 ……..

 ……..

TM-NO.12

Yenileme harcının ödenmemesi halinde ek harç

125.00

50.00

TM-NO.13

Sicile iade

150.00

60.00

TM-NO.15

Devir için devreden ve devralanın birlikte müracaatı                         (1-6 ay)

150.00

60.00

 

(6-12 ay)

175.00

70.00

 

(12 aydan sonra)

200.00

80.00

TM-NO.16

Yeni sahibin isminin tescili için                                                           (1-6 ay)

150.00

60.00

 

 (6-12 ay)

175.00

70.00

 

 (12 aydan sonra)

200.00

80.00

TM-NO.18

İş adresinin değiştirilmesi için

60.00

24.00

TM-NO.20

Kitabet hatalarının doğrultulması ve müracaatta değişiklik

100.00

40.00

TM-NO.21

İsim değişikliği

60.00

24.00

TM-NO.28

İsim yoklaması

90.00

36.00

 

 (ayrıntılı)

135.00

54.00

TM-NO.32

Tebliğ adresi kaydının değiştirilmesini veya iptalini isteme

50.00

20.00

TM-NO.43

Tescilli kullananın sicile kaydı

300.00

120.00

TM-NO.46

Tescilli kullananın kaydının iptali için müracaat

150.00

60.00

   Dairece hazırlanan onaylı suretler veya basılmış materyalin onaylanması için 

 125.00  50.0017. Patent Tescili için kim müracaat edebilir? 


        •K.K.T.C. Patentalar Yasası, Fasıl 266'nın 4. Maddesi gereğince Birleşik Krallıkta kendisine patenta hakkı verilmiş olan herhangi bir kişi  veya böyle bir kişiden devir, intikal veya yasadan doğan başka bir hakla patenta hakkı elde etmiş olan herhangi bir kişi, söz konusu patentanın resmen ısdar tarihinden itibaren üç yıl içinde, bu hakkını K.K.T.C.'nde de tescil için müracaat edebilir.


18. Müracaat Nasıl Yapılmalıdır?

Müracaat Form No. Pat 2 üzerinde yapılacaktır.

Müracaat sahibi, patentanın sahibi olabileceği gibi, onun Form No. Pat. 1 ile usulüne  uygun olarak yetkili kılınmış olan vekili de olabilir, bu formun da Form  No. Pat. 2 ile birlikte Mukayyitliğimize gönderilmiş olması gerekir.  

Müracaat sahibinin K.K.T.C. dışında ikamet eden bir kimse  olması halinde, ilgili formlar üzerindeki  imzasının, o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya  Apostille  ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.

Müracaat sahibinin K.K.T.C. dışında  ikamet eden bir kimse  olması halinde K.K.T.C.’de ikamet eden bir kimseyi Form No. Pat. 12 ile tebliğ adresi olarak ataması ve bu formun da diğerleri gibi tasdik ettirilmiş olması gerekir. 

Form No. Pat. 2 ‘ye eklenecek olan yukarıda, Yasanın 5.’inci maddesinde belirtilen,  varsa teknik resimleri de içeren Birleşik Krallık Patent Dairesinin  iki adet tarifnamesi ile ayni Dairenin vereceği Tescil Belgesinin, münhasıran Birleşik Krallık Patent Dairesince verilmiş bir belge olması Yasa gereğidir.

Birleşik Krallık Patent Dairesince verilecek olan Tescil Belgesinin de, yukarıda izah edildiği şekilde  tasdik  ettirilmiş olması  gerekir.


19. Ödenmesi gereken harçlar nasıldır?

Bir müracaata ilişkin olarak, aşağıdaki harçlar ve masrafların ödenmesi gerekir :

A)Bir vekilin, Form. No. Pat.1 üzerinde atanmasına ilişkin . U.S. $12.00

B)Form  No. Pat.2 hususunda. U.S. $ 240.00

C)Form No. Pat. 12 için ( Tebliğ Adresinin kaydı değişikliği veya ikamesi için yapılan talep üzerine).   U.S.  $12.00

D)Patent Tescil Belgesi verilişinin  Resmi Gazete’de ilan  için. U.S. $ 36.00


20. Hangi Formlar Doldurulacaktır?

1-PAT NO 1 PATENTALAR VEKALETNAME FORMU

2-PAT NO 2 PATENTALAR MÜRACAAT FORMU

3-PAT NO 12 PATENTALAR TEBLİĞ ADRESİ FORMU


21. Coğrafi işaret tescili neden yapılır?

Coğrafi işarete konu ürünün kalitesinin korunması ve belli bir standartta üretiminin sağlanması;

Coğrafi işaret konusu yörede üretim yapanların tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmaları amacıyla yapılır.


22. K.K.T.C.’de tescil edilen coğrafi işaret tüm dünyada geçerli midir?

K.K.T.C.’de tescil edilen coğrafi işaret sadece K.K.T.C.’de geçerlidir.


23. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının korumasından kimler yararlanabilir?

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai   

     veya ticari faaliyette bulunanlar.

(3) Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan yabancı uyruklu kişiler.


24. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Tescili Nereye Yapılır?

Coğrafi işaret ve geleneksel özellikli ürün adlarının tescili için yetkili merci Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesidir. Yurt içinden ve yurt dışından yapılacak tüm başvurular Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine veya onun yetkili kıldığı makama yapılır.


25. Coğrafi İşaret nedir?

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökeninin bulunduğu bir bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre veya istisnai durumlarda bir ülke adı ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren menşe adı veya mahreç işaretini anlatır.


26. Mahreç İşareti nedir?

Coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre, bir bölge veya istisnai durumlarda bir ülkeden kaynaklanan ve coğrafi bir yer adı içersin ya da içermesin, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kaynaklandığı coğrafya ile özdeşleşmiş olan üretimi, işlenmesi veya hazırlanması işlemlerinden en az biri veya bunlarla ilgili olarak kullanıla gelen üretim metotları itibarıyla söz konusu coğrafi alanda meydana getirilmiş ürünlerin adlarını anlatır.


27. Menşe Adı nedir?

Coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre, bir bölge veya istisnai durumlarda bir ülkeden kaynaklanmış olan nitelik veya özelliklerinin tamamını veya bunlardan esaslı olanlarını söz konusu coğrafi alana özgü doğal ve beşeri faktörlerden alan üretimi, işlenmesi ve  hazırlanması bu coğrafi alanda yapılan ürünlerin söz konusu bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre veya istisnai durumlarda ülke adıyla anılan isimlerini veya belirli bir bölge, yer veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklandığı ve menşe adlar için belirtilen diğer koşulları sağladığı halde, adında coğrafi bir ibare yer almayan ürünlerin geleneksel olarak kullanılan güncel dilde yerleşmiş adlarını anlatır.


28. Geleneksel Özellikli Ürün Adı nedir?

Menşe adı veya mahreç işareti tanımına girmeyen, özgün ya da ürünün geleneksel özelliğini ifade edebilen ve diğer isimlerden açıkça ayırt edilebilen, ifade ettiği özellik itibarıyla ürün tarifnamesine uygun ve tüketiciyi yanıltıcı niteliği bulunmayan geleneksel özellikli ürün adlarını anlatır.


29. Kimler Başvuru Hakkına Sahiptir?

Yasal oluşumuna veya bileşimine bakılmaksızın Coğrafi  İşaretlerin ve Ürünün yalnızca tek bir üreticisi olduğunun ispatı halinde ise, ürünün üreticisi sayılan gerçek veya tüzel kişiler.

Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili bulunan dernekler.

Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.


30. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Tescili için öngörülen ücretler nasıldır?

                                                                         
A. Tescil Başvuru Ücreti  
100.00.- TL
B. Tescil Kayıtlarında Değişiklik Ücreti
  50.00.- TL
C. İtiraz İnceleme Ücreti
 50.00.- TL
D. Tescil Belgesi Düzenlenmesi ve Sicil Kayıt Ücreti
 200.00.- TL
E. Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti
 50.00.- TL

                                               

31. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının müracaatında doldurulacak form hangisidir?

Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Özellikleri Ürün Adları Müracaat Formu için  Lütfen Tıklayın