ŞİRKETLER

1. Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesi nerede faaliyet göstermektedir.?

Kıbrıs Türk Alayı Gazinosu Yanı, Şht. Agah Top Sok. No:9  Ortaköy Lefkoşa K.K.T.C.

 

2. Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesi’nin şubesi var mı?

Dairenin herhangi bir şubesi yoktur.

 

3. Limited Şirket nedir?

Herhangi bir yasal amaç için bir araya gelen yedi veya daha çok kişi veya kurulacak olan şirketin özel bir şirket olacağı hallerde, iki veya daha çok kişi, isimlerini bir anasözleşmenin altına kaydetmesi ve imzalaması ile öteki gereklerini yerine getirmek suretiyle sınırlı sorumluluğu olan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

 

4. Bir Limited Şirketin Tescili için neler gereklidir?

Limited Şirketlerin tescili için;

 

a) İsim yoklaması. Kurulması tasarlanan işletmenin ismi maktu formumuz olan  İSİM YOKLAMASI FORMU doldurulmak suretiyle ilgili formunun üzerine  PUL VE HARÇ LİSTESİ'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılıp dairemize dosyalatılır. isim yoklaması sonuçlandıktan sonra "eğer kabul edilmişse"

 

b) Şirketin Anasözleşmesi ve Tüzüğü hazırlanır. Şirketin ismi, adres bilgileri, amaç ve kuruluş gayeleri direktörler yapısı, hisse yapısı,vs. sermayesi maddeler halinde hazırlanır.

 

c) Maktu Formların Doldurulup Dosyalanması.   M.Ş.1, M.Ş.2 ve M.Ş.3 formları usulüne uygun olarak doldurulur. Anasözleşme ve tüzük'le ayrıca gerekli kimlik bilgileri de istenir. (Kimlik asılları ve sureti yabancı ise pasaport ve sureti vs.) İlgili formların üzerine  PUL VE HARÇ LİSTESİ'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılmak suretiyle dairemize dosyalatılır. 

 

d) Sermaye Harcı Şirketin tescilinden önce şirketin kayıtlı sermayesi üzerinden öngörülen sermaye harcı hesaplandıktan sonra Gelir ve Vergi dairesi yada şubelerine yatırılır.    

 

5. Mahalli şirket nedir?

Mahalli Şirket, Fasıl 113 Şirketler Yasası altında tescil edilen, gerek yabancı gerekse yerli olsun, bankalar, sigorta şirketleri, döviz şirketler v.s. gibi özellikli şirketlerinde hepsine birden mahalli şirketler denir.

 

 

6. Yabancı Şirket nedir ?

Yabancı Şirket (Şube) K.K.T.C. sınırları dışında kurulmuş olan ve K.K.T.C.’de bir şube açmak suretiyle faaliyette bulunan şirketlere yabancı şirket (şube) denir. 

 

 

7. Yabancı Sermayeli Mahalli Şirketin, tescili için neler gereklidir?

Yabancı Sermayeli Mahalli Şirketin, tescili için ekteki prosedürlerden faydalanabilirsiniz   TÜRKÇE PROSEDÜR  İNGİLİZCE PROSEDÜR Ayrıca izinden sonra bloke işlemi yapılmalıdır. Yatırılan bu para şirket kuruluşuna müteakip, Mukayyitlikçe onaylanmış bir set onay belgesi ile blokenin yapıldığı bankaya müracaatla bloke şirket adına çözülür.

 

8. Kollektif ve Komandit ortaklık ne demektir, tescili için neler gerekir?

    Kollektif ve komandit şirketler iki tür dür;

A.    Kollektif Şirketler; Kar gayesiyle iş yapan kişiler arasındaki ilişkiyi anlatır. Ancak kollektif şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Bütün ortaklar şirketin borçlarından dolayı alacaklılara karşı zincirleme ve sınırsız sorumludurlar.

B.    Komandite Şirketler; Kar gayesiyle iş yapan kişiler arasındaki ilişkiyi anlatır. Ancak komandit şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Burada ortaklardan en az birisi ortaklığın borçlarından dolayı alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olur. Bu tür ortaklara “komandite” ortak denir.

Bu gibi şirketlerin tescili için, önce isim yoklaması yaptırılır; bundan sonra,  K.K.1 formunun usulüne göre doldurulup Şirketler Mukayyitliğine dosyalatmak suretiyle müracaat edilir. İlgili formunun üzerine  PUL VE HARÇ LİSTESİ'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılır. Ortaklardan herbirinin de K.K.T.C. kimlik kartları ve fotokopileri müracaat anında ibraz edilir.

 

 

9. Kollektif ve komandit ortaklıklardaki değişiklikler ve sicilden terkinleri nasıl yapılır? ve gereken forumlar nelerdir?

Kollektif ve Komandit şirketin; ortaklarında, faaliyet konusunda, iş yeri adresinde veya başka herhangi bir hususta meydana gelen değişiklik ile fesih bildirimleri  K.K.2 formu ile yedi (7) gün içinde Mukayyitliğe bildirilerek tescil ettirilmesi gerekir. İlgili formunun üzerine  PUL VE HARÇ LİSTESİ'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılır. Ortaklardaki değişikliğin bildirilmesinde İlgili forma ek olarak kişinin K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi de ibraz edilir.

 

10. Ticari unvan nedir, tescili için neler gereklidir?

Ticari unvan, Fasıl 116 Kollektif Ve Komandit Şirketler Yasası, K.K.T.C.’de bir iş yeri bulunan ve kendi soyadından veya soyadıyla birlikte isminden veya isminin ilk harflerinden oluşmayan bir Ticari Unvan altında iş yapan herkesin, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde bu Ticari Unvanı şirketler Mukayyitliği nezdinde tescil ettirilmesine denir.

Tescil için önce  İSİM YOKLAMASI FORMU yaptırılır; bundan sonra temin edilecek  T.U.1 formu usulüne gör doldurulup Şirketler Mukayyitliğine dosyalatılmak suretiyle müracaat edilir. İlgili formunun üzerine  PUL VE HARÇ LİSTESİ'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılır.

Ticari Unvan sahibinin K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi ibraz edilir. Gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişiliği haiz olan şirketler adına da Ticari Unvan tescil ettirilebilmektedir.

11.    Ticari unvanlardaki değişiklikler ve sicilden terkinleri nasıl yapılır? ve gereken forumlar nelerdir?

    Ticari Unvanın tescilinden sonra, sahibinin isminde, işyeri adresinde, iş veya faaliyet konusunda meydana gelen değişiklikler için  T.U.2 formu doldurulmak suretiyle, söz konusu değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde Mukayyitliğe tescil ettirilmesi gerekir. Ayni kurallar Ticari Unvan altında iş yapmaktan vazgeçilmesi halinde de uygulanır. Değişiklik bildirimine ilişkin  formu doldurulup  PUL VE HARÇ LİSTESİ'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılır. Ayrıca sahibinin isminde meydana gelen değişiklik şayet şahıs ise K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi de ibraz edilir.

   

12. Uluslararası İşletme Şirketi nedir?

    Uluslararası işletme şirketleri ana sözleşmeleri'nde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak yürütürler ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar. U.Ş.’ler, şans oyunu ve müşterek bahis oynatamazlar. Öncelikle isim yoklaması yaptırılır sonra öz izin için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Tutizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na başvuru yapılır, incelemeden sonra uygun olanlar evraklarını ve harçlarını tamamlamaları üzerine tescil edilirler. Pul ve harç işlemleri Mahalli Şirketlerle ayni olup harçların yarısı devlete ödenir.

 

13.    İsim yoklaması başvurusu yapılırken nelere dikkat edilmeli?

    İsim yoklaması başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar; ilk kelimenin “isim” olması gerektiğidir. Piyasada tescilli olan isimlerin (Coğrafi isimler hariç) farklı gayelerde de olsa bile istenilen isim ayni ise verilmeyecektir. Ayrıca bölge farklılığı olsa bile ayni veya benzer bir ismin başkalarına verilemeyeceği hususu bilinmelidir.

 

14.    Onay belgeleri nasıl talep edilir şirket anasözleşme ve tüzük onayı için gereken damga pulu harcı nedir?

    Limited Şirketlerin, Uluslararası Şirketlerin, Yabancı Şirketlerin, Kolektif ve Komandit Şirketlerin, Ticari Unvanların onay belgeleri  EVRAK TALEP FORMU doldurularak şirket ana sözleşmeleri için ilgili formunun üzerine  PUL VE HARÇ LİSTESİ'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılmak sureti ile işletmelerin onay belgeleri ve / veya anasozlesme ve tüzükleri talep edilebilir.

 

15.    Direktör ve / veya sekreter değişikliği için neler gerekir?

Direktör ve / veya Sekreter değişiklikleri için daireden veya bu siteden temin edilecek  M.Ş.4 formu doldurulup ilgili formunun üzerine  PUL VE HARÇ LİSTESİ'nde Öngörülen damga pulu yapıştırılmak sureti ile ilgili formda tek imza veya çift imza ve mühür ile birlikte, yeni girecek olan gerçek kişiliklerin K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi ile birlikte dairemize dosyalayacaklar.Yabancılar ve Yabancı Sermayeli şirketler  TÜRKÇE PROSEDÜR  veya  İNGİLİZCE PROSEDÜR'lerimizden yararlanabilirler.

(Not: 18 yaşından küçükler Direktör veya Sekreter olamazlar)

 

16.   Hisse devri yada Hissedar değişikliği için neler gerekir?  

 

Hisse devirlerinde  HİSSE DEVİR SENEDİ doldurulup vergi dairesinden işlem yapıldıktan sonra yönetim kurulu kararı ve  M.Ş.32 A formu veya şirketin rapor süresi geçmişse  M.Ş.32 formu ile K.K.T.C. kimlik kartı ve fotokopisi ile Yabancılar ve Yabancı Sermayeli şirketler  TÜRKÇE PROSEDÜR veya  İNGİLİZCE PROSEDÜR'lerimizden yararlanabilirler.

 

17. Adres Değişikliği nasıl yapılır?

 

Adres değişikliği için  M.Ş.2 formu doldurulup tek imza veya çift imza mühür ile damga pulu harcı yapıştırıldıktan sonra daireye ibraz edilir (Bazı durumlarda anasözleşmedeki ikinci maddeye bağlı hissedarlar kurulu kararı gerekebilir).

          

18.    Özel Limited Şirket nedir?

    Pay sermayesi ile sınırlı sorumlu şirketlerden bir tanesi de özel limited şirkettir. Bu tür şirketler, hisse devrini sınırlayan, şirkete üye olmuş ve halen üyelikten ayrılmayan eski müstahdemler ile üye olmuş şimdiki müstahdemler dışında, en çok üye sayısını 50 ile sınırlayan ve hisselerini veya tahvillerini almak için halka herhangi bir çağrıda bulunması yasaklanan, bir şirket olarak tanımlanan şirketlerdir. Bir şirketler tescili müteakiben, hemen işe başlayabilmektedirler. Özel limited şirketler en az iki (2) kişi ile tescil edilebilirler.

   

19.    Halka açılımlı şirket nedir?

    Halka açılımlı şirketler, en az yedi (7) kurucu üyenin iştiraki ile tescil olunabilirler. Ancak bunlar tescili müteakip hemen işe başlama yetkisine haiz değillerdirler. Bu gibi şirketler, önce ısdar edilecek hisse senetlerini halka satışa arz etmek maksadıyla bir suretini tescil için ayni gün şirketler Mukayyitliğine dosyalatmak zorundadırlar.

20.    Pay Sermayesi olmayan Sınırlı Sorumlu Şirket nedir?

    Pay Sermayesi olmayan Sınırlı Sorumlu Şirketler Fasıl 113 Şirketler Yasasının 20. maddesi altında; ticareti, sanatı, ilmi, dini geliştirmek, hayır işleri ve benzeri faydalı gayelerle, önceden K.K.T.C. Bakanlar Kurulu’ndan özel izin alarak, isminin sonuna “Limited” sözcüğü konulmaksızın tescil ettirilen şirketlerdir.

21.    Pay Sermayesi olan Sınırlı Sorumlu Şirket nedir?

    Pay Sermayesi olan Sınırlı Sorumlu Şirketlerde önceden saptanan belli bir miktardaki teminat miktarı her pay sahibinin taahhüt ettiği payların dışında kalır. Bu tür şirketlere pay sermayesi olan teminatla sınırlı sorumlu şirketler denir.

22.    Tüzel kişilik nedir?

    Tüzel kişilik, şirketi oluşturan pay sahiplerinin teker teker var olan kişiliklerinden ayrı olarak, şirketin bir bütün halinde ayrı bir kişiliğinin bulunmasına denir.

23.    Sınırlı sorumluluk kavramı nedir?

    Sınırlı sorumluluk, pay sahibinin sorumluluğunun şirkete koymayı taahhüt ettiği sermaye payı ile sınırlanmış olduğunu ifade eder. Yani pay sahibi taahhüt ettiği miktarı şirkete ödemiş ise, artık şirketin borç veya mükellefiyetlerinden dolayı üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz. Ancak bu durum şirketin bizzat kendisi için söz konusu değildir. Şirket borçlarından dolayı bütün varlıklarıyla sınırsız sorumludur.

 

24.    Teminatla sınırlı sorumlu şirket nedir?

    Teminatla sınırlı sorumlu şirket, şirketlerin tasfiyesinde, şirket varlıklarının, şirketin borçlarını karşılayamayacak durumda olması halinde, şirket üyeleri bu maksat için, önceden saptanan belli bir miktarda katkıda bulunmayı taahhüt ederler. Bu gibi şirketlere teminatla sınırlı sorumlu şirketler denir.  

25.    Tahsis raporu nedir?

    Tahsis raporu, paylarla sınırlı sorumlu bir şirketin, paylarından her tahsis yapıldığında, tahsis tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında, şirketler Mukayyitliğine;

(a)-    Bedelleri nakden ve/veya paradan gayrı bir ivazla (karşılıkla) ödenmek üzere tahsis edilen pay senetleri hususunda gerekli raporu  M.Ş.12 formu ile ve;

(b)-    Bedelleri paradan gayrı bir ivazla (karşılıkla) tamamen veya kısmen ödemiş olarak tahsis edilen hisse senetlerine ilişkin sözleşmenin ayrıntılarına ait gerekli raporu  M.Ş.13 formu ile dosyalatmak zorunda olduğu raporlara denir.

26.    Özel Yasa ile tescil edilen şirket ne demektir?

    Fasıl 113 Şirketler Yasasına tabi olup ancak kendi özel yasaları da bulunan Şirketler vardır. Bunların bazıları ön izin gerektirebilir, bazıları da anasözleşmelerinde sadece yapacağı tek bir iş ile iştigal edebilmektedirler. Bu gibi Şirketler, Döviz, Sigorta, Bankacılık v.s.’dir. 

 

27.    Karma şirket nedir?

    Yabancı kişi ve yabancı ile üçüncü devlet uyruklu kişilerin hissedar oldukları ve K.K.T.C. Şirketler Mukayyitliği nezdinde tescilli olan Şirketleri anlatır ve böyle bir şirketin hissedar olduğu ve yine K.K.T.C. Şirketler Mukayyitliğinde tescilli şirketleri de kapsar.

28.    Kanuni defterler nelerdir?

    Kanuni defterler Fasıl 113 Şirketler Yasasına göre, her şirket, tutması gereken muntazam muhasebe defterlerine ilaveten tuttuğu üyeler sicili, yıllık rapor, tutanak defteri, Direktörler sicili ile; ipotekler ve Rehin akitleri sicili defterlerine denir.

   

29.    Üyeler sicil nedir?

    Üyeler sicili, her üyenin isim ve adresini, sahip olduğu payları, bunların numaralarını, bunlar için ödenen ve ödenecek miktarları gösteren bir sicildir.

 

30.    Yıllık rapor nedir?

    Yıllık rapor; şirketin olağan genel kurul toplantısını müteakip 14. günde, kayıtlı adresini, sermayesine, üyelerine, direktör ve sekreterine ilişkin ayrıntıları gösteren ve sureti en geç 42 gün içinde Şirketler Mukayyitliğine dosyalatılması gereken bir beyannamedir.

   

31.    Tutanak defteri nedir?

    Tutanak defteri, her limited şirket, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları kaydedeceği birer defter tutmak yükümlülüğündedir. Bu defterlere tutanak defteri denir.

 

32.    Direktörler sicili nedir?

    Direktörler sicili, her şirketin kayıtlı yazıhanesinde, en son tarihe göre düzenlenmiş şirket direktörlerine ve sekreterine ait ayrıntıları gösteren bir sicil tutmak zorundadır. Direktör ve sekreter değişikliği en geç 14 (on dört) gün içinde Şirketler Mukayyitliğine bildirilir.

 

33.    İpotekler ve rehin akitleri sicili nedir?

    İpotekler ve rehin akitleri sicili ise her şirket kayıtlı yazıhanesinde şirketin varlıklarını etkileyen ipoteklere ve rehin akitlerine ait ayrıntıları kaydedeceği bir sicil tutmakla yükümlü olduğu sicile denir.

34.    Primli hisse nedir?

    Primli hisse, mevcut hissedarları korumak için sermaye artışından, şirketin öz varlıkları da hesaplanarak yeni hissedara nominal değerinden daha pahalı satılan hisselere denir.

MARKALAR

1. Marka Nedir?


 

        •Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

 

2. Marka tescili  için kimler müracaat edebilir?


 

        •Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kullanılan veya kullanılması tasarlanan herhangi  bir ticaret markasının -- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsun veya olmasın -- sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kimse, bu markanın tescili için Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Ticaret Markaları Mukayyitliğine müracaat edebilir.

 

3. Marka tescili için müracaat etmeyi tasarlayan kişi ne yapmalıdır?


 

        •Tescili tasarlanan bir markanın benzeri olabilecek başka markaların halen sicilde kayıtlı olup olmadığını saptamak üzere "arama" (yoklama) yapılması için,  TM.NO.28 formu doldurulup Mukayyitliğe müracaat edilebilir.                

İlgili form ile ile yapılacak her müracaatla birlikte, tescili tasarlanan marka örneğinden iki tane, her biri ayrı ayrı  birer yarım sayfalık daktilo kâğıdı üzerine yapıştırılmak suretiyle, Mukayyitliğe gönderilmelidir.

 

4.Marka müracaatı nasıl yapılmalıdır?

1. Ticaret markası  tescili  için müracaat,  TM.NO.2 Müracaat formu  üzerinde her ayrı mal sınıfı için ayrı ayrı doldurulmalıdır. 

2. Müracaat harcı Türk asıllı müracaatçı firmalar için K.K.T.C. damga pulu veya K.K.T.C. Bankalar Yasası çerçevesinde faaliyet gösteren; ‘’ Ticaret Markaları Mukayyidi’’ lehine keşide edilmiş ₺ (T.L. Türk Lirası) Banka çeki kabul edilmektedir. Yabancı asıllı müracaatçı firmalar için ise, K.K.T.C. Bankalar Yasası çerçevesinde faaliyet gösteren; ‘’TheRegistrar of Trade Marks’’ lehine keşide edilmiş $ (U.S.Dolar) Banka çeki kabul edilmektedir. 

3.  TM.NO.2 müracaat formu üzerine, uzunluk ve genişliği 6 santimetreyi geçmeyen kare veya dikdörtgen şeklindeki bir adet marka örneği yapıştırılacak  ayrıca, dört adet marka örneği de  TM.NO.3 Ticaret Markasının ek Örneği formu üzerine yapıştırılarak , yedi tane de (herhangi bir yere yapıştırılmamış olarak) ayrı bir zarf içinde (toplam olarak on iki adet) EK MARKA ÖRNEĞİ Mukayyitliğe teslim edilecektir. Verilecek marka örnekleri, her hususta tamamen aynı olacaktır. Fotoğraf veya fotokopi halindeki marka örnekleri kabul edilmeyecektir. Bütün marka örneklerinin arkaları, tarih konarak müracaat sahibince imzalanmış olacaktır. 

4. Marka Tanımı  TM.NO.2 Müracaat formu'na eklenecektir.  "Marka Tanımı”, bir ticaret markası kapsamının şeklen nelerden oluştuğunu ve varsa rengini izah eden, normal daktilo kâğıdına, daktilo ile yazılmış ve müracaat sahibi veya vekilince imzalanmış bir belgedir. 

5. Müracaatlar, ya doğrudan marka sahipleri veya  TM.NO.1 - Bilgilendirme Vekaletname formu ile yetkili kılacakları vekilleri tarafından yapılabilmektedir. Her vekâletname, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.

Müracaatın vekil tarafından yapılmışsa  TM.NO.2 Müracaat formu üzerine atılacak imzanın, altına "vekil" sözcüğü eklenerek açıkça belirtilmelidir. 

        6. Marka sahibi veya vekilinin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yerleşmiş olması halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşmiş veya en azından tebliğ adresi olan bir vekil atamak zorundadır. Bunu  TM.NO.32 Ticaret Markaları Tebliğ Adresi formu doldurarak yapar.

 

5. K.K.T.C.’de tescil edilen marka tüm dünyada geçerli midir?

        •K.K.T.C.’de tescil edilen marka sadece K.K.T.C.’de geçerlidir.

 

6. Hizmet markalarının tescili mümkün mü?


 

        •Ülkemizde geçerli sistemde; hizmetler hususunda (banka, sigorta, yayın, eğitim, otel, motel, hizmetleri, otobüs servisleri, terzihaneler, elbise temizleme evleri, berber salonları, ticarethaneler v.s. gibi) kullanılan hizmet markalarının (amblemlerin) tescilini düzenleyen yasa kuralları yoktur. 

 

7. Tescil belgesinin süresi ne kadardır ve yenileme nasıl yapılır?


 

        •Bir Ticaret Markasının tescili, bunun ilk tescil tarihinden başlayarak 7 yıllık bir süre için geçerli olur. Başlangıç devresinin sonunda ve onu takip eden her 14 yıl sonunda, Tüzükte saptanan harcın ödenmesiyle tescil yenilenebilir. Mukayyitliğimiz, Tescil yenileme harcının ödenmesi ve  TM.NO.11 Ticaret Markaları Yenileme formu ile başvurulması  üzerine Tescil Yenileme Belgesi düzenleyecektir. 

        Tescil yenileme harcının, zamanında ödenmemesi halinde, fazladan harç ödemek zorunluluğu hasıl olmakta, hatta tescil tamamen zaman aşımına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, tescil yenileme harcı; dolmakta olan tescil müddetinin (daha erken olmamak üzere) son üç ayı içinde ödenmelidir.

 

8. Sicildeki bilgilere ulaşmak mümkün müdür?

        •Sicil herkesin incelemesine açık olup, ücreti ödenmek suretiyle sicildeki bilgilere ulaşılabilir.

 

9. Vekaletnamede aranan onaylar nelerdir?

        •Her vekâletname, Mukayyidin kabul edebileceği şekilde, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.

 

10. Devir ve intikal  bildiriminde gerekli belgeler ve onaylar nelerdir?

        •Halen Sicilde kayıtlı bulunan bir Ticaret Markasına sonradan sahip olan bir kimse, söz konusu Markanın bir sonraki (yeni) sahibi, olarak Ticaret Markaları Siciline tescil olunmak için, yalnız başına  TM.NO.16 Ticaret Markaları Devir formu (Devralan) üzerinde veya devredenle birlikte olursa,  TM.NO.15 Ticaret Markaları Devir formu (Devralan Devreden) ile Mukayyitliğe müracaat etmelidir. Markaya sahip olunduktan altı ayı aşkın bir zaman sonra yapılan müracaatlar için artırılmış harçlar ödenir. Bu hususta yapılacak müracaata, marka üzerindeki sahiplik hakkını gösteren Senedin aslı eklenir.  Bu senet Mukayyidin kabul edebileceği şekilde, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.Ayrıca devir ve intikalin tescil belgesinde gösterilebilmesi için orijinal tescil belgelerinin de yollanması gerekmektedir.

 

11. İsim değişikliği bildiriminde gerekli belgeler ve onaylar nelerdir?

        • İsim değişikliği sertifikası ve  TM.NO.21 Ticaret Markaları İsim Değişikliği formu ile Mukayyitliğe müracaat edilmelidir. Bu sertifika Mukayyidin kabul edebileceği şekilde, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.

Ayrıca isim değişikliğinin tescil belgesinde gösterilebilmesi için orijinal tescil belgelerinin de yollanması gerekmektedir.

 

12. Adres değişikliğinin bildirilmesi gerekli midir?

        •Haberleşmede Mukayyitlikçe yazılan yazılar, marka sahibinin veya vekilinin Sicilde kayıtlı adresine veya tebliğ adresine gönderilirler. Bunun için de adresteki herhangi bir değişikliğin,  TM.NO.18 Ticaret Markaları Adres Değişikliği formu ile hemen Mukayyitliğe bildirilmesi gerekir.

 

13. Müsaadeli kullanımın bildirimi sırasında  aranan belgeler nelerdir? 

        •Müsaadeli (lisanslı) kullanmanın tescili için müracaat,  TM.NO.43 Ticaret Markaları Tescili Kullananın Sicile Kaydı formu üzerinde yapılır. Lisans anlaşması Mukayyidin kabul edebileceği şekilde, noterlikçe onaylı ve ayrıca o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya Apostille ile tasdik ettirilmiş olması gerekir. Ayrıca lisans anlaşması yabancı dilde yapılmışsa bunun Türkçe tercümesinin de yaptırılması gerekmektedir. Bunlara ek olarak tescilli sahibe ve tescilli kullanana ait usulüne uygun tasdik ettirilmiş vekaletname de dosyalanmalıdır.

 

14. Hangi işlemler için hangi form doldurulacak ve harçlar nasıldır? 

        •Aşağıdaki çizelgede formların başlıkları ve başlıca harçlar verilmiştir. En çok kullanılan formlar ekte olup diğer formlar, Resmî Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, Sınai Mülkiyet Şubesinden temin edilebilir. Formların içeriği aşağıda yer alan harç tablosundan da görülebilir.

 

15. Üretilen malların her birinin ayrı sınıflara tescili nasıl yapılır?

        •Bütün mal çeşitleri 34 sınıfa bölünmüş olup, her mal çeşidi bu sınıflardan birine girmektedir. 

Sınıfların İsimleri: 

(Bir eşya veya cihazın kısımları, genellikle o eşya veya cihazın ait olduğu sınıfta gösterilmiştir; ancak, bir eşya, veya cihazın kısımları oldukları halde, kendileri ayrıca başka sınıflara giren eşyaları oluşturanlar, farklı sınıflarda yer almışlardır.) 

 

1. Sanayi, ilim, fotoğrafçılık, tarım, bahçıvanlık ve ormancılıkta kullanılan kimyasal maddeler; yapay ve sentetik reçineler; sanayide kullanılan toz, sıvı veya macun halinde plastikler; doğal ve yapay gübreler; yangın söndürme bileşimleri; tav verme maddeleri ve lehimlemeye yarayan kimyasal müstahzarlar; gıda maddelerinin muhafaza (konserve) edilmesine yarayan kimyasal maddeler; sepileme (tabaklama) maddeleri; sanayide kullanılan yapıştırıcı maddeler (solüsyon v.s:) ve tekerlekler için yamalama maddeleri. 

 

2. Boyalar, vernikler, lâklar; paslanmayı önleyen maddeler, ağaç ve tahtayı çürümekten koruyan maddeler; renklendirme maddeleri ve boya ilaçları (iplik ve kumaş boyaları); mordantlar (boyaların tespiti için kullanılan asitler v.s.); doğal reçineler; ressam ve dekoratörler için folyo (madeni kağıt ) ve toz halindeki madenler. 

 

3. Çamaşır yıkamada kullanılan beyazlatma (ağartma) müstahzarları ve diğer maddeler; temizleyici, parlatıcı (cilâlama), yağları giderici ve sürtme suretiyle tesviye edici maddeler (kasarlama maddeleri, zımpara ve kağıtları); sabunlar; ıtriyat, uçucu yağlar (esanslar), kozmetikler, saç losyonları ve saç yıkamada kullanılan maddeler; macun, toz veya sıvı şeklindeki diş temizleme maddeleri. 

 

4. Sanayide kullanılan sıvı yağlar ve graslar (yenen sıvı ve katı hayvansal yağlar ile uçucu yağlar hariç); yağlama maddeleri; toz silmede kullanılan ve tozu emen bileşimler; yakıtlar (motorları çalıştıran uçucu maddeler dahil) ve ışık veren maddeler; mumlar, balmumu, şamdanlar, gece lâmbaları ve fitiller. 

 

5. Eczacılığa ait, hayvan ve insan sağlığını korumaya yarayan maddeler; çocuk mamaları ve hastalar için perhiz olarak kullanılan gıda maddeleri; yakılar, plasterler; yara sargıları; diş doldurma maddeleri; diş ve çene kalıbını çıkarmaya yarayan plastik maddeler; dezenfektanlar; yabani otları ve zararlı böcekleri yok eden kimyasal 

müstahzarlar.

 

6. Ham ve kısmen işlenmiş kıymetli olmayan maddeler ve bunların alaşımları; gemi çapası, örsler, çanlar, haddelenmiş ve dökme inşaat aksamı; raylar ve demiryolları için madeni malzeme; zincirler (taşıt araçlarında kullanılan tahrik zincirleri hariç); kablolar ve madeni teller (elektrik için olanlar hariç); çilingir mamulleri; madeni borular ve tüpler; para kasaları ve kutuları; çelik bilyalar; nallar; çivi ve vidalar ve diğer sınıflara dahil edilmeyen adi madenlerden mamul mallar; maden cevherleri. 

 

7. Makineler ve imalât aletleri ile torna ve planya gibi imalât makineleri (sütçülük ve krema makineleri dahil); motorlar (kara taşıt araçları motorları hariç); makine kavramaları ve transmisyon kayışları (kara taşıt araçları için olanlar hariç); tarımda kullanılan büyük alet ve takımlar; asansör, vinç, tulumba, kompresör, dikiş makineleri ve çamaşır makineleri. 

 

8. El sanatlarında kullanılan alet ve cihazlar, orak ve tırpanlar, mala ve boyacı spatulası; bıçakçılık mamulleri, çatal ve kaşıklar; bele kuşanılan kılıç, tabanca ve süngü gibi silahlar. 

 

9. İlim, gemicilik, jeodezi (mesaha), elektrik (radyo, telsiz telefon, teleks, telgraf, televizyon, teyp, elektrik ütüsü ve elektrik süpürgesi dahil), fotoğrafçılık, sinemacılık ve optik alanlarında kullanılan alet ve cihazlar; tartma, ölçme, işaret (sinyal) verme, kontrol, tahlisiye ve öğretimde kullanılan cihaz ve aletler; para ve marka atmak suretiyle çalışan otomatlar; gramofonlar; otomatik kayıt kasaları ve hesap makineleri; yangın söndürme cihazları. 

 

10. Cerrahi, tıbbi, veteriner ve diş hekimliğinde kullanılan alet ve cihazlar (suni uzuvlar, gözler ve dişler dahil, ortopedik eşyalar, karın korseleri, biberonlar v.s.) 

 

11. Aydınlatma, ısıtma, buhar istihsali, yemek pişirme, soğutma, kurutma, havalandırma ve su tesisatı ile sıhhi tesisat; termoslar, abajurlar, avize ve aplikler. 

 

12. Taşıt araçları; karada, havada ve suda kullanılan ulaştırma cihaz ve araçları. 

 

13. Ateşli silahlar; cephane ve mermiler; patlayıcı maddeler; havai fişekler ve tenviratta kullanılan maddeler. 

        

14. Kıymetli madenler ve bunların alaşımları, kıymetli madenlerden imal olunan eşya veya bunların kaplamaları (bıçakçılık mamulleri, çatal ve kaşıklar hariç); mücevherat; kıymetli taşlar; saatler ve sair vakit ölçme (kronometrik) aletler. 

 

15. Müzik aletleri (gramofon, pikap, teyp ve radyo cihazları hariç). 

 

16. Kâğıt ve kâğıttan mamul mallar, mukavva ve mukavvadan mamul mallar; matbua; gazete ve dergiler, kitaplar; mücellitliğe ait malzeme; fotoğraflar, kırtasiye eşyası, yapıştırıcı maddeler (kırtasiye cinsinden); ressam ve heykeltıraş gibi sanatçıların ihtiyaç malzemesi; terzi tebeşiri ve tebeşirler; fırçalar (resim ve yağlıboya fırçaları); yazı makineleri ve yazıhane levazımatı(mefruşat hariç); tedrisat ve öğretim malzemesi (cihazlar hariç); iskambil kâğıtları; matbaa harfleri; klişeler. 

 

17. Gütaperka (Sumatra zamkı), kâuçuk, lastik, balata ve bunların yerini tutan maddeler, bu maddelerden yapılan ve başka sınıflara dahil edilmeyen eşya; imalâtta kullanılmak için levhalar, kalıplar, çubuklar ve tüpler halinde plastikler; ambalaj, dolgu veya yalıtım (izolasyon) maddeleri; amyant, mika ve bunlardan mamul mallar; madeni olmayan hortumlar. 

 

18. Deri ve deri taklitleri ve bunlardan mamul mallar; küçük ve büyük hayvan derileri ve postlar (ham veya tabaklanmış); bavullar ve seyahat çantaları; şemsiyeler, portatif güneşlikler ve bastonlar; kamçılar, at koşum takımları ve eğer takımları. 

 

19. İnşaat malzemesi, tabii ve suni taşlar, çimento, kireçli harç, ,jips (alçı) ve çakıl; kontrplak, fiberler ve formika; kum taşından (gre) ve çimentodan mamul künkler; yol inşaat malzemesi; asfalt, zift ve bitumlar, portatif evler; taştan yapılmış abideler; baca başlıkları. 

 

20. Mefruşat, aynalar ve resim çerçeveleri; diğer sınıflara dahil olmayan ahşap, mantar, adî kamış; şeker kamışı, sepetçilikte örgü için kullanılan söğüt dalı ve saz, boynuz, kemik, fildişi, balina çubuğu (boynuzsu), istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı ve selüloitten ve bütün bu maddelerin yerine geçen maddelerden veya bunların plastiklerinden yapılan eşyalar. 

 

21. Ufak, ev ve mutfak cihazları ve kapları (kıymetli madenlerden veya bunların kaplamalarından olmayanlar); tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçalarından gayrı olanlar); fırça imalâtında kullanılan malzeme; temizlik aletleri ve malzemesi; bulaşık teli; işlenmemiş ve yarı işlenmiş cam (bina inşaatında kullanılanlar hariç); başka sınıflara dahilolmayan cam eşyalar, porselen ve toprak işi eşyalar; tirbuşon, ayakkabı çekeceği, delik 

açma ve düğmeleme aleti, kumbaralar; cam yünü ve cam pamuğu. 

 

22. Halat, kiriş ve saz teli dahil her türlü sicimler, ağlar, çadırlar, gölgelik tenteler, branda bezi, yelken ve çuvallar, koltukçulukta kullanılan dolgu maddeleri (at kuyruğu, kapok lifleri, tüyler, deniz yosunu v.s.); mensucatta kullanılan ham elyaf. 

 

23. Yün iplikleri ve sair iplikler. 

 

24. Dokumalar (manifatura); yatak ve masa örtüleri; diğer sınıflara dahil olmayan mensucat malları. 

 

25. Giyim eşyası, çizme, ayakkabı ve terlikler. 

 

26. Dantel ve nakışlar, şerit ve saç kurdelesi; peruklar; başka sınıfa dahil olmayan korseler; düğme ve çıtçıtlar (fermejüp), erkek ve dişi kopçalar, toplu iğneler ve iğneler; suni çiçekler. 

 

27. Halılar, kilimler, paspaslar ve hasır; linoleum ve mevcut döşemeleri, kaplamaya yarayan diğer materyal; kumaş olmayan duvar kaplamaları. 

 

28. Oyunlar (kumar ve eğlence oyun vasıtaları) ve oyuncaklar; jimnastik ve spor levazımatı (elbiseler hariç); Noel ağacı süs ve tezyinatı. 

 

29. Et, balık, kümes ve av hayvanları; et hülâsaları; meyve ve sebzeler (konserve edilmiş, kurutulmuş ve kaynatılmış); pelteler; reçeller; yumurtalar, süt ve sütten mamul mallar; yenebilen sıvı ve hayvani yağlar; konserveler, turşular. 

 

30. Kahve, çay, kakao, şeker, pirinç tapyoka, sagu, kahve yerini tutan maddeler; çiklet, çikolata ve karamela; unlar ve hububat müstahzarları; ekmek, bisküviler, pastalar, hamur işleri ve şekerlemeler, dondurmalar; bal, pekmez; maya, bakingpowder; tuz, hardal, biber, sirke, salça ve soslar; baharat; buz. 

 

31. Tarım, bahçe ve orman ürünleri ve diğer sınıflara dahil olmayan tohum taneleri; canlı hayvanlar, taze meyve ve sebzeler; tohumlar; canlı bitkiler ve (tabii) çiçekler; hayvan yemleri; malt. 

 

32. Bira, arpa içkisi (ale), boza ve siyah bira; maden suları ve karbonik asitli sular ve diğer alkolsüz içkiler; şuruplar ve meşrubat ve bunların imalinde kullanılan müstahzarlar. 

 

33. Şaraplar, alkollü içkiler ve likörler. 

 

34. Tütün ve tütün mamulleri, sigaralar; tütün içenlere mahsus eşya (pipo, ağızlık, çakmak, çakmak taşı, kibrit, sigara tabakası, sigara küllüğü v.s.)

 

 

16. Ticaret markaları harçları nelerdir?


 

FORM NO 

 FORMUN İÇERİĞİ  

 HARÇ

 

 

 

TL. 

 USD.

TM-NO. 1 

Vekil atama (Vekaletname) 

300.00 

24.00 

TM-NO. 2

Müracaat

750.00

 60.00

TM-NO. 3

Ticaret Markasının ek örneği

……..

……..

TM-NO. 4

Karar gerekçesini beyan talebi

1,500.00

120.00

TM-NO. 5

Tescile itiraz

750.00

60.00

TM-NO. 6

İtiraz hususunda karşılıklı beyan

750.00

60.00

TM-NO. 7

Dinlemeye katılma müracaatı

1,125.00

90.00

TM-NO. 9

Tescil için

1,125.00

90.00

 

İlan için

750.00

60.00

TM-NO.10

Ticaret Markası tescil belgesi

……..

……..

TM-NO.11

Yenileme

2,500.00

200.00

TM-NO.11a                 

Tescil yenileme belgesi

 ……..

 ……..

TM-NO.12

Yenileme harcının ödenmemesi halinde ek harç

625.00

50.00

TM-NO.13

Sicile iade

750.00

60.00

TM-NO.15

Devir için devreden ve devralanın birlikte müracaatı                         (1-6 ay)

750.00

60.00

 

(6-12 ay)

875.00

70.00

 

(12 aydan sonra)

1,000.00

80.00

TM-NO.16

Yeni sahibin isminin tescili için                                                           (1-6 ay)

750.00

60.00

 

 (6-12 ay)

875.00

70.00

 

 (12 aydan sonra)

1,00.00

80.00

TM-NO.18

İş adresinin değiştirilmesi için

300.00

24.00

TM-NO.20

Kitabet hatalarının doğrultulması ve müracaatta değişiklik

500.00

40.00

TM-NO.21

İsim değişikliği

300.00

24.00

TM-NO.28

İsim yoklaması

450.00

36.00

 

 (ayrıntılı)

675.00

54.00

TM-NO.32

Tebliğ adresi kaydının değiştirilmesini veya iptalini isteme

250.00

20.00

TM-NO.43

Tescilli kullananın sicile kaydı

1,500.00

120.00

TM-NO.46

Tescilli kullananın kaydının iptali için müracaat

750.00

60.00

   Dairece hazırlanan onaylı suretler veya basılmış materyalin onaylanması için  
 
 625.00  50.00

 

 

17. Patent Tescili için kim müracaat edebilir? 


        •K.K.T.C. Patentalar Yasası, Fasıl 266'nın 4. Maddesi gereğince Birleşik Krallıkta kendisine patenta hakkı verilmiş olan herhangi bir kişi  veya böyle bir kişiden devir, intikal veya yasadan doğan başka bir hakla patenta hakkı elde etmiş olan herhangi bir kişi, söz konusu patentanın resmen ısdar tarihinden itibaren üç yıl içinde, bu hakkını K.K.T.C.'nde de tescil için müracaat edebilir.

 

18. Müracaat Nasıl Yapılmalıdır?

Müracaat Form No. Pat 2 üzerinde yapılacaktır.

Müracaat sahibi, patentanın sahibi olabileceği gibi, onun Form No. Pat. 1 ile usulüne  uygun olarak yetkili kılınmış olan vekili de olabilir, bu formun da Form  No. Pat. 2 ile birlikte Mukayyitliğimize gönderilmiş olması gerekir.  

Müracaat sahibinin K.K.T.C. dışında ikamet eden bir kimse  olması halinde, ilgili formlar üzerindeki  imzasının, o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya  Apostille  ile tasdik ettirilmiş olması gerekir.

Müracaat sahibinin K.K.T.C. dışında  ikamet eden bir kimse  olması halinde K.K.T.C.’de ikamet eden bir kimseyi Form No. Pat. 12 ile tebliğ adresi olarak ataması ve bu formun da diğerleri gibi tasdik ettirilmiş olması gerekir. 

Form No. Pat. 2 ‘ye eklenecek olan yukarıda, Yasanın 5.’inci maddesinde belirtilen,  varsa teknik resimleri de içeren Birleşik Krallık Patent Dairesinin  iki adet tarifnamesi ile ayni Dairenin vereceği Tescil Belgesinin, münhasıran Birleşik Krallık Patent Dairesince verilmiş bir belge olması Yasa gereğidir.

Birleşik Krallık Patent Dairesince verilecek olan Tescil Belgesinin de, yukarıda izah edildiği şekilde  tasdik  ettirilmiş olması  gerekir.

 

19. Ödenmesi gereken harçlar nasıldır?

Bir müracaata ilişkin olarak, aşağıdaki harçlar ve masrafların ödenmesi gerekir :

A)Bir vekilin, Form. No. Pat.1 üzerinde atanmasına ilişkin . U.S. $12.00

B)Form  No. Pat.2 hususunda. U.S. $ 240.00

C)Form No. Pat. 12 için ( Tebliğ Adresinin kaydı değişikliği veya ikamesi için yapılan talep üzerine).   U.S.  $12.00

D)Patent Tescil Belgesi verilişinin  Resmi Gazete’de ilan  için. U.S. $ 36.00

 

20. Hangi Formlar Doldurulacaktır?

1- PAT NO 1 Patentalar Vekaletname formu

2- PAT NO 2 Patentalar Müracaat formu

3- PAT NO 12 Patentalar Tebliğ Adresi formu

 

21. Coğrafi işaret tescili neden yapılır?

Coğrafi işarete konu ürünün kalitesinin korunması ve belli bir standartta üretiminin sağlanması;

Coğrafi işaret konusu yörede üretim yapanların tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmaları amacıyla yapılır.

 

22. K.K.T.C.’de tescil edilen coğrafi işaret tüm dünyada geçerli midir?

K.K.T.C.’de tescil edilen coğrafi işaret sadece K.K.T.C.’de geçerlidir.

 

23. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının korumasından kimler yararlanabilir?

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai   

     veya ticari faaliyette bulunanlar.

(3) Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan yabancı uyruklu kişiler.

 

24. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Tescili Nereye Yapılır?

Coğrafi işaret ve geleneksel özellikli ürün adlarının tescili için yetkili merci Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesidir. Yurt içinden ve yurt dışından yapılacak tüm başvurular Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine veya onun yetkili kıldığı makama yapılır.

 

25. Coğrafi İşaret nedir?

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökeninin bulunduğu bir bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre veya istisnai durumlarda bir ülke adı ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren menşe adı veya mahreç işaretini anlatır.

 

26. Mahreç İşareti nedir?

Coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre, bir bölge veya istisnai durumlarda bir ülkeden kaynaklanan ve coğrafi bir yer adı içersin ya da içermesin, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kaynaklandığı coğrafya ile özdeşleşmiş olan üretimi, işlenmesi veya hazırlanması işlemlerinden en az biri veya bunlarla ilgili olarak kullanıla gelen üretim metotları itibarıyla söz konusu coğrafi alanda meydana getirilmiş ürünlerin adlarını anlatır.

 

27. Menşe Adı nedir?

Coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre, bir bölge veya istisnai durumlarda bir ülkeden kaynaklanmış olan nitelik veya özelliklerinin tamamını veya bunlardan esaslı olanlarını söz konusu coğrafi alana özgü doğal ve beşeri faktörlerden alan üretimi, işlenmesi ve  hazırlanması bu coğrafi alanda yapılan ürünlerin söz konusu bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre veya istisnai durumlarda ülke adıyla anılan isimlerini veya belirli bir bölge, yer veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklandığı ve menşe adlar için belirtilen diğer koşulları sağladığı halde, adında coğrafi bir ibare yer almayan ürünlerin geleneksel olarak kullanılan güncel dilde yerleşmiş adlarını anlatır.

 

28. Geleneksel Özellikli Ürün Adı nedir?

Menşe adı veya mahreç işareti tanımına girmeyen, özgün ya da ürünün geleneksel özelliğini ifade edebilen ve diğer isimlerden açıkça ayırt edilebilen, ifade ettiği özellik itibarıyla ürün tarifnamesine uygun ve tüketiciyi yanıltıcı niteliği bulunmayan geleneksel özellikli ürün adlarını anlatır.

 

29. Kimler Başvuru Hakkına Sahiptir?

Yasal oluşumuna veya bileşimine bakılmaksızın Coğrafi  İşaretlerin ve Ürünün yalnızca tek bir üreticisi olduğunun ispatı halinde ise, ürünün üreticisi sayılan gerçek veya tüzel kişiler.

Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili bulunan dernekler.

Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

 

30. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Tescili için öngörülen ücretler nasıldır?

                                                                         

A. Tescil Başvuru Ücreti   1,000.-TL
B. Tescil Kayıtlarında Değişiklik Ücreti   500.-TL
C. İtiraz İnceleme Ücreti  500.-TL
D. Tescil Belgesi Düzenlenmesi ve Sicil Kayıt Ücreti 2,000.-TL
E. Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti  500.-TL

                                               

31. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının müracaatında doldurulacak form hangisidir?

Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Özellikleri Ürün Adları Müracaat Formu için  Lütfen Tıklayın.

TASFİYE

1-      Şirketin Tasfiye ye gitmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlar.

 

 

a-Şirketin Kar-Zarar ve Bilançolarının Gelir ve Vergi Dairesine son yıla kadar eksiksiz olarak sunulmuş olması gerekir.

 

b-Şirketin Yıllık Faaliyet Raporları ve Kar-Zarar ve Bilançoları nın son yıla kadar eksiksiz olarak Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine sunulmuş olması gerekir.

 

c-Şirket Tasfiyesine gidilmeden önce var ise şubeleri, tasfiye sürecinde oluşabilecek birtakım zorluklar ve olumsuzlukların önüne geçebilmek için bu şubeleri merkezde topladıktan sonra  tasfiyeye gidilmeli.

 

d-Kira Mukavelesi yapılarak kiralanmış bina, ofis, v.s. gibi gayrımenkul var ise en kısa sürede mukaveleyi karşılıklı olarak  feshedip malsahibi olan kişi ve/veya kişilere devredilmeli.

 

e-Şirketin demirbaş listesi güncel değil ise zaman kaybetmeden derhal sayım yapılıp demirbaş listesi güncelleştirilmeli.

 

 

      2-   Tasfiye prosödürünün  sırasıyla nasıl yapıldığını aşağıda maddeler halinde pratik olarak belirtilmiştir.

Şirketler aşağıdaki yöntemlerin herhangi biri ile tasfiye edilir.

 

 a- Mahkeme tarafından veya

 

 b-Gönüllü olarak veya

 

c-Mahkeme gözetimine bağlı olarak. Bu yöntemlerden herhangi biri ile tasfiyesi uygulanır.  (Fasıl 113 Şirketler Yasası 203 md.)

     

Şirketin mahkemece tasfiye edebileceği durumları şirket, mahkemece tasfiye edilmesi için özel bir karar almışsa kuruluş genel kurul raporunun, Mukayyide teslim edilmesinde veya kuruluş genel kurul toplantısı yapılmasında kusur işlenmişse, şirket kurulduğu tarihten başlayarak 1 yıla kadar işe başlamaz veya tam bir yıl için işini durdurursa, özel bir şirket olması halinde üye sayısı 2 den aşağıya ve başka herhangi bir şirket olması halinde de yeniden aşağıya düşerse, mahkeme şirketin tasfiye edilmesinin doğru ve hakkaniyet kurallarına uygun olacağı kanısına varırsa, şirketin tasfiyesine gidilir. (Madde 211)

     

      Bir şirket borçlarını ödemekten aciz ise veya şirketin alacaklısı tarafından veya pay sahiplerinin bir arada veya ayrı olarak tümü veya her hangi birinin Mahkemeye sunacağı istida ile tasfiye edilir. ( Madde 213)

      Tasfiye emri verilmesi üzerine emrin 1 sureti şirket veya saptanacak başka biri tarafından derhal şirketler mukayyidine gönderilir veya elden verilir. Mukayyit tasfiye emri ile ilgili olarak şirkete ilişkin bir dosya (Tasfiye dosyası) açarak emrin alındığına dair tutanak tutar.

      Mukayyit bu tutanakla birlikte Başbakanlık Müsteşarlığına emrin bir suretiyle birlikte yazı göndererek şirketin tasfiye edildiğine dair Resmi Gazetede yayınlanmasını talep eder.

      Böylece Resmi Kabz Memuru ve Mukayyit tasfiye amaçları için Resmi Kabz Memuru olur. Böylece şirketin faaliyeti durdurulur.

 

      Resmi Kabz Memuru tarafından Ekonomi ve Enerji Bakanı na göndereceği bir yazı ile ilgili Bakanın bu yazıya karşılık belirleyeceği bir bankada hesap açılması için Tasfiye Memuru belirlenen bankaya bir yazı gönderip Tasfiye Halindeki şirket adına hesap açılmasını ister.

      Resmi Kabz Memuru, şirketin tüm mal varlığının yönetimi ve tasarrufunu şirketin tüm alacaklı ve tasfiye zamanı pay sahipleri lehine çalışmak üzere teslim alır.

     

Ayrıca şirketin durumu ile ilgili olarak şirket direktörleri olan bir veya daha fazla kişi ve ayni tarihte şirketin sekreteri olan kişi tarafından Resmi Kabz Memurunun Mahkemenin talimatına bağlı olarak kalınması koşulu ile saptanmış biçimde yemin beyanı ile tastiklenmiş şirketin aktiflerini borç ve yükümlülüklerini alacaklıların isim ve adreslerini ve her birinin ne kadar alacaklı olduğunu gösterir “Durum beyannamesini” (son durum bilançosu) ve neden tasfiye edildiğine ilişkin rapor ilgili tarihten 14 güne kadar veya Resmi Kabz Memuru veya Mahkemenin özel nedenlerden ötürü saptayacağı uzatılmış bir süre içinde sunulur.

      Resmi Kabz Memuru Tasfiye ile ilgili tutanak ve Resmi Gazeteye gönderilen yazının sonucunu beklemeden şirketin mal varlığını teslim almak için harekete geçer ve liste halinde tutanakla teslim alır.

      Ayrıca hemen akabinde Resmi Kabz Memuru K.K.T.C. sınırları içinde faaliyet gösteren tüm bankalara birer yazı göndererek şirketin tasfiye emri suretini de eklemek suretiyle şirkete ait hesaplarında alacak varsa bildirmeleri, şirketin hesaplarında başka özel ve tüzel kişiler tarafından herhangi bir işlem yapmamaları istenir. Belediyeye (ofisi bulunduğu yerdeki), Vergi dairesine, Tapu dairesine  ve Motorlu araçlara yazı yazılır.

      Resmi Kabz Memuru Mahkeme tarafından atanması halinde, şayet işlerinin yoğunluğu ve tasfiyelerin çokluğu gibi nedenlerle şirketin Tasfiyesini yürütemeyecek durumda ise Mahkemeye istida yoluyla başvurusu üzerine o tasfiyede tasfiye memuru görevini yapmak için mahkeme bir şirketin tasfiyesindeki işlemleri yürütme ve yürütme ile ilgili olarak mahkemenin vereceği görevleri yapmak için bir veya birkaç tasfiye memuru atayabilir. Yasa ve Tüzüğe bağlı kalınması koşulu ile Mahkeme, Resmi Kabz Memuru yerine Tasfiye Memuru (Denetimi Resmi Kabz Memurunda kalması şartı ile) Tasfiye Memuruna  teminat yatırması ve veya göstermesi suretiyle şirketin mal varlığı ve işlemleri teslim edilir. (MD.231-232)

      Belirli bir zaman içerisinde Tasfiye edilen şirketin tüm mal varlığı satışa çıkarılır nakde çevrilir. Şirketler Yasası ve Tüzüğü çerçevesinde borçlular varsa şirketin alacakları varsa takip ve dava yolu ile alacaklar tahsil edilir. Sonuçta tahsil edilen miktar şirketin alacaklılarına alacakları oranda paylaştırılır.

      Sonuçta Mahkemeden Tasfiye edilen şirketin lav edilmesi suretiyle şirket kaydı sicilden silinip çıkarılır.